فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 299: ترغیب به سلوک عرفانی

حبیبا!
لختی از خواب گران برخیز و راه و رسم عاشقان درگاه را برگیر و دست و رویی از این عالم ظلمت و کدور و شیطانیت شستشو کن و پابه کوی دوستانه بلکه به سوی کوی دوست حرکتی کن (562).

موعظه 300: استفاده از عمر باقی مانده

عزیزا!
این چند روز مهلت الهی عن قریب به سر آید و ما را - خواهی نخواهی - خواهند از این دنیا برد، پس اگر با اختیار بروی، روح و ریحان است و کرامات خدا، و اگر با زور و سختی ببرند، نزع است و صعق است و فشار است و ظلمت و کدورت (563).

موعظه 301: بیان مثالی به جهت ایجاد روح باور در نفس آدمی

عزیزا!
اگر به هر یک از ما یک طفل ده ساله اطلاع دهد که خانه ات آتش گرفت یا پسرت در آب افتاد و الان غرق می شود، آیا اگر اشتغال به هر کار مهمی داشته باشیم، دست از آن برداشته در تعقیب این اخبار هولناک سراسیمه می رویم یا آنه با اطمینان نفس نشسته، اعتنا نمی کنیم؟ اکنون چه شده است تمام آیات و اخبار و برهان و عیان به قدر خبر یک بچه ده ساله در ما تأثیر نکرده، اگر تأثیر کرده بود، راحتی را از ما سلب نموده بود، آیا این کوری باطن و عمای قلب راباید به چه نحو معالجه کرد؟ آیا این مرض قلبی محتاج به علاج و طبیب هست؟(564).