فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 293: بیان بعضی از اذکار سیر وسلوک

بالجملة ما برای زنده نمودن دل، ذکر(549) خدا و خصوص اسم مبارک یا حی یا قیوم با حضور قلب مناسب است... و از بعض اهل ذکر و معرفت (550) منقول است که در هر شب و روزی، یک مرتبه در سجده رفتن و بسیار گفتن لااله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین (551) برای ترقیات روحی خوب است و از بعضی سالکان (552) راه آخرت نقل فرموده که چون ازحضرت استاد خود فایده این عمل را شنید، در هر شبی و روزی یک مرتبه سجده می رفت و هزار مرتبه این ذکر شریف را می گفت و از بعضی دیگر نقل فرموده که سه هزار مرتبه می گفت (553) و از حضرت زین العابدین و سید الساجدین علی بن الحسین علیهماالسلام منقول است که سنگ خشن زبری را ملاحظه فرمود، سر مبارک را بر آن نهاد و سجده نمود و گریه کرد و هزار مرتبه گفت: (554) لااله الاالله حقاً حقاً، لااله الاالله تعبداً و رقاً، لااله الاالله ایماناً و تصدیقاً (555).

موعظه 294: بیان بزرگترین ذکر در سیر و سلوک عرفانی

مثلا ذکر شریف لااله الاالله را -که بزرگترین اذکار و شریفترین اوراد است (556) - در این وقت فراغت قلب با اقبال تام به قلب بخواند به قصد آنکه قلب را تعلیم کند و تکرار کند این ذکر شریف را، و به قلب به طور طمأنینه و تفکر بخواند و قلب را با این ذکر شریف بیدار کند تا آنجا که قلب را حالت تذکر و رقت پیدا شود. پس بواسطه مدد غیبی، قلب به ذکر شریف غیبی گویا شود و زبان تابع قلب شود (557).

موعظه 295: توکل

باید دانست که پس از آن که عقل به طور علم برهانی، ارکان باب توکل را مثلاً دریافت، سالک باید همت بگمارد که آن حقایقی را که عقل ادراک نموده، به قلب برساند و آن حاصل نشود مگر آن که انتخاب کند شخص مجاهد از برای خود در هر شب و روزی، یک ساعتی را که نفس اشتغالیش، به عالم طبیعت و کثرت کم است و قلب فارغ البال است، پس در آن ساعت فراغت نفس، مشغول ذکر حق شود با حضور قلب و تفکر در اذکار و اوراد وارده (558).