فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 285: کسب رضایت خداوند

عزیزا!
خدای تعالی قضای خود را اجرا خواهد فرمود، چه ما سخطناک باشیم به آن، یا خوش بین و خشنود، تقدیرات الهیه بسته به خشنودی و سخط ما نیست. آنچه برای ما می ماند از سخطناکی و غضب، نقص مقام و سلب درجات و سقراط از نظر اولیاء و ملکوتیین و سلب ایمان از قلوب است، چنانچه در روایات است از حضرت صادق (530) که: چگونه مؤمن، مؤمن، می باشد در صورتی که سخطناک است از قسمتش و تحقیر می کند منزلت خویش را با آن که خداوند حاکم بر او است(531).

موعظه 286: عمر سرمایه ای یکبار مصرف

و ما بیچاره ها چون کرم ابریشم از تار و پود آمال و آرزو و حرص و طمع و محبت دنیا و زخارف آن دائماً برخود می تنیم و خود را در این محفظه به هلاکت می رسانیم. بارالها! مگر فیض تو از ما دستگیری فرماید و رحمت واسعه ذات مقدست شامل حال ما افتادگان شود و به هدایت و توفیق تو راه هدایت و رستگاری از برای ما باز شود(532).

موعظه 287: توجه به قدرت خداوند

ای انسان محجوب!
که در نعمت های بی سابقه الهی غرقی و در رحمت های رحمانی و رحیمی فرو رفتی و ولی نعمت خود را گم کردی، اکنون که به حد رشد و تمیز رسیدی، به هر حشیشی متشبث و به هر پایه سستی معتمد شوی؟! امروز که باید با تفکر در نعمت ها و رحمت های الهیه دست طلب را از مخلوق ضعیف کوتاه کنی و با نظر به الطاف عامه و خاصه حق، - جل و علا - پای کوشش را از در خانه غیر حق ببری و اعتماد جز به رکن رکین (533) رحمت الهی نکنی، چه شده است که از ولی نعم خود غفلت کرده و به خود و عمل خود و مخلوق و عمل آن ها اعتمادی کردی و مرتکب چنین شرکی خفی یاجلی شدی؟ آیا در مملکت حق تعالی، متصرفی جز خود ذات مقدس یافتی یا قاضی الحاجات دیگری سراغ گرفتی، یا دست رحمت حق را کوتاه و مغلول (534)می دانی یا نطاق (535) رحمت او را از خود کوتاه می بینی یا او را از خود و احتیاج خود غافل می پنداری، یا قدرت و سلطنت او را محدود می بینی یا او را به بخل و غل (536) و شح (537) نسبت می دهی؟ (538).