فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 284: ادعاهایی بی جا

عزیزا!
دعوی مقامات و مدارج کردن سهل است چه بسا که به خود انسان نیز مطلب مشتبه شود و خودش نیز نداند که مرد میدان این دعوی نیست ولی اتصاف به حقایق و وصول به مقامات با این دعویها نشود، خصوصاً مقام رضا که از اشق مقامات است (529).

موعظه 285: کسب رضایت خداوند

عزیزا!
خدای تعالی قضای خود را اجرا خواهد فرمود، چه ما سخطناک باشیم به آن، یا خوش بین و خشنود، تقدیرات الهیه بسته به خشنودی و سخط ما نیست. آنچه برای ما می ماند از سخطناکی و غضب، نقص مقام و سلب درجات و سقراط از نظر اولیاء و ملکوتیین و سلب ایمان از قلوب است، چنانچه در روایات است از حضرت صادق (530) که: چگونه مؤمن، مؤمن، می باشد در صورتی که سخطناک است از قسمتش و تحقیر می کند منزلت خویش را با آن که خداوند حاکم بر او است(531).

موعظه 286: عمر سرمایه ای یکبار مصرف

و ما بیچاره ها چون کرم ابریشم از تار و پود آمال و آرزو و حرص و طمع و محبت دنیا و زخارف آن دائماً برخود می تنیم و خود را در این محفظه به هلاکت می رسانیم. بارالها! مگر فیض تو از ما دستگیری فرماید و رحمت واسعه ذات مقدست شامل حال ما افتادگان شود و به هدایت و توفیق تو راه هدایت و رستگاری از برای ما باز شود(532).