فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 283: توبیخ نفس

ای بیچاره انسان !
جهنم و عذابهای گوناگون عالم ملکوت و قیامت صورتهای عمل و اخلاق خود تست. تو به دست خود، خویشتن را دچار ذلت و زحمت کردی و می کنی تو با پای خود به جهنم می روی و به عمل خود، جهنم درست می کنی. جهنم نیست جز باطن عمل های ناهنجار تو. ظلمت ها و وحشت های برزخ و قبر و قیامت نیست جز ظل ظلمانی اخلاق فاسده و عقاید باطله بنی الانسان: فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره و من یعمل مثقال ذرة شراً یره (526)
امیرالؤمنین علیه السلام فرماید: این آیه شریفه، محکمترین آیات است (527) وظاهر این آیه شریفه آن است که خود عمل خوب و بد را می بینیم(528).

موعظه 284: ادعاهایی بی جا

عزیزا!
دعوی مقامات و مدارج کردن سهل است چه بسا که به خود انسان نیز مطلب مشتبه شود و خودش نیز نداند که مرد میدان این دعوی نیست ولی اتصاف به حقایق و وصول به مقامات با این دعویها نشود، خصوصاً مقام رضا که از اشق مقامات است (529).

موعظه 285: کسب رضایت خداوند

عزیزا!
خدای تعالی قضای خود را اجرا خواهد فرمود، چه ما سخطناک باشیم به آن، یا خوش بین و خشنود، تقدیرات الهیه بسته به خشنودی و سخط ما نیست. آنچه برای ما می ماند از سخطناکی و غضب، نقص مقام و سلب درجات و سقراط از نظر اولیاء و ملکوتیین و سلب ایمان از قلوب است، چنانچه در روایات است از حضرت صادق (530) که: چگونه مؤمن، مؤمن، می باشد در صورتی که سخطناک است از قسمتش و تحقیر می کند منزلت خویش را با آن که خداوند حاکم بر او است(531).