فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 282: توجه به حیله های ابلیس

و از دام های بزرگ ابلیس، آن است که در ابتدا بنده را به غرور کشاند و او را به این وسیله افسار گسیخته کند و ازمعاصی کوچک و از آن به کبائر و موبقات کشد و چون مدتی بدین منوال با او بازی کرد و او را به خیال رجاء به رحمت، به وادی غرور کشاند. در آخر کار، اگر در او نورانیت دید که احتمال توبه و رجوع داد، او را به یأس از رحمت و قنوط کشاند و به او گوید: از تو گذشته وکار تو اصلاح نشدنی نیست و این دام بزرگی است که بنده را از در خانه خدا روگردان کند و دست او را از دامن رحمت الهی کوتاه نماید (525)و

موعظه 283: توبیخ نفس

ای بیچاره انسان !
جهنم و عذابهای گوناگون عالم ملکوت و قیامت صورتهای عمل و اخلاق خود تست. تو به دست خود، خویشتن را دچار ذلت و زحمت کردی و می کنی تو با پای خود به جهنم می روی و به عمل خود، جهنم درست می کنی. جهنم نیست جز باطن عمل های ناهنجار تو. ظلمت ها و وحشت های برزخ و قبر و قیامت نیست جز ظل ظلمانی اخلاق فاسده و عقاید باطله بنی الانسان: فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره و من یعمل مثقال ذرة شراً یره (526)
امیرالؤمنین علیه السلام فرماید: این آیه شریفه، محکمترین آیات است (527) وظاهر این آیه شریفه آن است که خود عمل خوب و بد را می بینیم(528).

موعظه 284: ادعاهایی بی جا

عزیزا!
دعوی مقامات و مدارج کردن سهل است چه بسا که به خود انسان نیز مطلب مشتبه شود و خودش نیز نداند که مرد میدان این دعوی نیست ولی اتصاف به حقایق و وصول به مقامات با این دعویها نشود، خصوصاً مقام رضا که از اشق مقامات است (529).