فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 281: تلاش برای اصلاح نفس

اکنون عزیز!
مطالعه احوال نفس خود کن و از مبادی و ثمرات احوال نفس، خود را تمییز ده، ببین ما جزء کدام طایفه هستیم؟ آیا بزرگی خدا و عظمت رحمت و سعه مغفرت و بسط عفو و غفران، ما را به آن ذات مقدس امیدوار نموده یا به غرور شیطانی گرفتار شدیم و از حق و صفات جمال و جلال او غافلیم و سهل انگاری در امور آخرت ما را مبتلا نموده است؟
هان ای عزیز!
از خواب گران برخیز! و از این غرور شیطانی بپرهیز که این غرور انسان را به هلاکت ابد رساند و از قافله سالکان باز دارد و از کسب معارف الیه - که قرة العین اهل الله است - محروم کند و بدان که با غرور، مواعظ الهیه و دعوتهای انبیاء و موعظت های اولیاء اثر نکند، زیرا که غرور ریشه همه را بنیان کند و این از دام های بزرگ و نقشه های دقیق ابلیس و نفس است که انسان را از فکر خود و فکر مرض های خود ببرد و موجب نسیان و غفلت شود و اطبای نفوس از علاج او عاجز شوند و یک وقت به خود آید که کار از اصلاح گذشته و راه چاره بکلی مسدود شده است (524).

موعظه 282: توجه به حیله های ابلیس

و از دام های بزرگ ابلیس، آن است که در ابتدا بنده را به غرور کشاند و او را به این وسیله افسار گسیخته کند و ازمعاصی کوچک و از آن به کبائر و موبقات کشد و چون مدتی بدین منوال با او بازی کرد و او را به خیال رجاء به رحمت، به وادی غرور کشاند. در آخر کار، اگر در او نورانیت دید که احتمال توبه و رجوع داد، او را به یأس از رحمت و قنوط کشاند و به او گوید: از تو گذشته وکار تو اصلاح نشدنی نیست و این دام بزرگی است که بنده را از در خانه خدا روگردان کند و دست او را از دامن رحمت الهی کوتاه نماید (525)و

موعظه 283: توبیخ نفس

ای بیچاره انسان !
جهنم و عذابهای گوناگون عالم ملکوت و قیامت صورتهای عمل و اخلاق خود تست. تو به دست خود، خویشتن را دچار ذلت و زحمت کردی و می کنی تو با پای خود به جهنم می روی و به عمل خود، جهنم درست می کنی. جهنم نیست جز باطن عمل های ناهنجار تو. ظلمت ها و وحشت های برزخ و قبر و قیامت نیست جز ظل ظلمانی اخلاق فاسده و عقاید باطله بنی الانسان: فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره و من یعمل مثقال ذرة شراً یره (526)
امیرالؤمنین علیه السلام فرماید: این آیه شریفه، محکمترین آیات است (527) وظاهر این آیه شریفه آن است که خود عمل خوب و بد را می بینیم(528).