فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 280: سرزنش نفس

آری، ما کوران و کران و محجوبانیم که از همه مقامات به شهوتهای حیوانی دل خوش کردیم و از جمله سعادات به یک مشت مفاهیم بی مقدار دلبستگی داریم و خود را قانع کردیم، مگر آن که لطف و رحمت دوست دستگیری فرموده و از این حجابهای غلیظ و ظلمت های متراکم ما را خارج کند ودل ما را به محبت خود زندگی بخشد و از دیگران منقطع و به خود وصل فرماید (523).

موعظه 281: تلاش برای اصلاح نفس

اکنون عزیز!
مطالعه احوال نفس خود کن و از مبادی و ثمرات احوال نفس، خود را تمییز ده، ببین ما جزء کدام طایفه هستیم؟ آیا بزرگی خدا و عظمت رحمت و سعه مغفرت و بسط عفو و غفران، ما را به آن ذات مقدس امیدوار نموده یا به غرور شیطانی گرفتار شدیم و از حق و صفات جمال و جلال او غافلیم و سهل انگاری در امور آخرت ما را مبتلا نموده است؟
هان ای عزیز!
از خواب گران برخیز! و از این غرور شیطانی بپرهیز که این غرور انسان را به هلاکت ابد رساند و از قافله سالکان باز دارد و از کسب معارف الیه - که قرة العین اهل الله است - محروم کند و بدان که با غرور، مواعظ الهیه و دعوتهای انبیاء و موعظت های اولیاء اثر نکند، زیرا که غرور ریشه همه را بنیان کند و این از دام های بزرگ و نقشه های دقیق ابلیس و نفس است که انسان را از فکر خود و فکر مرض های خود ببرد و موجب نسیان و غفلت شود و اطبای نفوس از علاج او عاجز شوند و یک وقت به خود آید که کار از اصلاح گذشته و راه چاره بکلی مسدود شده است (524).

موعظه 282: توجه به حیله های ابلیس

و از دام های بزرگ ابلیس، آن است که در ابتدا بنده را به غرور کشاند و او را به این وسیله افسار گسیخته کند و ازمعاصی کوچک و از آن به کبائر و موبقات کشد و چون مدتی بدین منوال با او بازی کرد و او را به خیال رجاء به رحمت، به وادی غرور کشاند. در آخر کار، اگر در او نورانیت دید که احتمال توبه و رجوع داد، او را به یأس از رحمت و قنوط کشاند و به او گوید: از تو گذشته وکار تو اصلاح نشدنی نیست و این دام بزرگی است که بنده را از در خانه خدا روگردان کند و دست او را از دامن رحمت الهی کوتاه نماید (525)و