فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 275: بیان اذکاری که در ابتداء سیر و سلوک لازم

است

پس از آنکه دل را برای ذکر خدا و قرآن شریف مهیا نمود(513) آیات توحید و اذکار شریفه توحید و تنزیه را با حضور قلب و حال طهارت، تلقین قلب کند... اگر آیات شریفه سوره حشر را از قول خدای تعالی یا ایهاالذین آمنوا اتقوا الله (514) که آیه 18 است تا آخر سوره که مشتمل بر تذکر و محاسبه نفس و محتوی بر مراتب توحید و اسماء و صفات است، در یک وقت فراغت از نفس از واردات دنیایی، مثل آخر شب یا بین الطلوعین با حضور قلب بخواند و در آنها تفکر کند، امید است - ان شاءالله - نتایج حسن ببرد و همین طور در اذکار شریفه با حضور قلب ذکر شریف: لااله الاالله که افضل و اجمع اذکار است (515) - این عمل را بکند، امید هست خداوند از او دستگیری کند والبته در هر حال، از نقص و عجز خود و از رحمت و قدرت حق غافل نباشد و دست حاجت پیش ذات مقدس او دراز کند و از آن ذات مقدس دستگیری طلب کند، امید است که اگر مدتی اشتغال به این عمل پیدا کند، نفس به توحید عادت کند و نور توحید در قلب جلوه کند و البته از شرایط عامه ذکر، نباید غفلت شود و ما بیشتر شرایط قرائت قرآن - که شرایط ذکر نیز هست - در کتاب آداب الصلوة (516) مذکور داشتیم (517).

موعظه 276: بیان چگونگی انجام محاسبه نفس و وقت آن

اگر در شب و روز چند دقیقه ای به حسب اقبال قلب و توجه آن - یعنی به مقداری که قلب حاضر است. نفس را محاسبه کنید در تحصیل نور ایمان و از آن مطالبه نور ایمان کند و آثار ایمان را از آن جستجو کند، خیلی زودتر به نتیجه می رسد، ان شاءالله (518).