فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 274: غلبه و تسلط بر نفس

عزیزا !
ممکن است در اول امر، انس با این معانی (511) برای نفس مشکل باشد و شیطان و وساوس نفسانیه نیز به اشکال آن بیفزاید و انسان را تحصیل این احوال مأیوس کند و به انسان، سلوک راه آخرت و سلوک الی الله را بزرگ و مشکل نمایش دهد و بگوید: این معانی مال بزرگان است و به ما ربطی ندارد، بلکه گاهی شود که اگر بتواند انسان را از آن متنفر کند و با هر اسمی که شده از آن منصرف کند ولی انسان حق طلب،
باید استعاده حقیقیه از مکاید آن پلید کند و به وسواس آن اعتنا نکند وگمان نکند که راه حق و تحصیل آن امری است مشکل. بلی، اول مشکل نما است ولی اگر انسان وارد شود در آن، خدای تعالی طرق سعادت را آسان و نزدیک کند(512).

موعظه 275: بیان اذکاری که در ابتداء سیر و سلوک لازم

است

پس از آنکه دل را برای ذکر خدا و قرآن شریف مهیا نمود(513) آیات توحید و اذکار شریفه توحید و تنزیه را با حضور قلب و حال طهارت، تلقین قلب کند... اگر آیات شریفه سوره حشر را از قول خدای تعالی یا ایهاالذین آمنوا اتقوا الله (514) که آیه 18 است تا آخر سوره که مشتمل بر تذکر و محاسبه نفس و محتوی بر مراتب توحید و اسماء و صفات است، در یک وقت فراغت از نفس از واردات دنیایی، مثل آخر شب یا بین الطلوعین با حضور قلب بخواند و در آنها تفکر کند، امید است - ان شاءالله - نتایج حسن ببرد و همین طور در اذکار شریفه با حضور قلب ذکر شریف: لااله الاالله که افضل و اجمع اذکار است (515) - این عمل را بکند، امید هست خداوند از او دستگیری کند والبته در هر حال، از نقص و عجز خود و از رحمت و قدرت حق غافل نباشد و دست حاجت پیش ذات مقدس او دراز کند و از آن ذات مقدس دستگیری طلب کند، امید است که اگر مدتی اشتغال به این عمل پیدا کند، نفس به توحید عادت کند و نور توحید در قلب جلوه کند و البته از شرایط عامه ذکر، نباید غفلت شود و ما بیشتر شرایط قرائت قرآن - که شرایط ذکر نیز هست - در کتاب آداب الصلوة (516) مذکور داشتیم (517).