فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 263: توجه به الطاف الهی

پس هیچ گاه از خود نباید غفلت کند وبه کمال خود نباید مغرور شود و از خود و احوال نفس خود و مراعات آن نباید نسیان کند و در جمیع احوال از تمسک به عنایات خفیه حق تعالی غفلت نکند و به خود و سلوک و ریاضت و علم تقوای خود به هیچ وجه اعتماد نکند، که از بزرگترین مهالک انسانیت و وساوس شیطانیت است که سالک را از یاد خود نیر می برد، چنانچه حق تعالی فرماید: ولا تکونوا کالذین نسواالله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون (490) و اگر حسن آن نمود که جنود جهل و حزب شیطان در باطن ذات و مملکت روح او غالب است با هر جدیت و ریاضتی شده مملکت باطن خود را از جنود شیطانی خالی و دست تصرف دیو پلید را از آن کوتاه کند(491).

موعظه 264: اغتنام وقت

ای عزیز!
تا این نعمت بزرگ الهی و این نقد عمر خداداد، موجود است، برای روزهای گرفتاری و بیچارگی همتی کن و خود را از آن سختی ها و بدبختی ها که در پیش رو داری نجات ده که در دار تغیر و تبدل و دارالزرعی، این نتیجه را خوب می توانی حاصل کنی.اگر خدای نخواسته حزب شیطانی در تو غالب باشد و با همین حال، روزگارت سرآید و دستت از این عالم کوتاه شود، دیگر جبران شدنی نیست، آن روز حسرت ها و ندامت ها فایده ندارد(492).

موعظه 265: ناپایداری دنیا

بدان که از برای قلب که مرکز حقیقت فطرت است، دو وجهه است: یکی وجهه به عالم غیب و روحانیت و دیگر وجهه به عالم شهادت و طبیعت و چون انسان ولیده عالم طبیعت و فرزند نشئه دنیاست - چنانچه آیه شریفه: (اما هاویه) (493) نیز شاید اشاره به آن باشد - از بدو خلقت در غلاف طبیعت تربیت شود و روحانیت و فطرت در این حجاب وارد شود و کم کم احکام طبیعت رشد و نمای طبیعی کند احکام بر آن بیشتر چیره و غالب شود و چون به مرتبه طفولیت رسد با سه قوت، هم آغوش باشد که این سه قوه شیطنت - که ولیده واهمه است - و قوه غضب و شهوت می باشد و هرچه رشد حیوانی کند این سه قوه در او کامل شود و رشد نماید و احکام طبیعت و حیوانیت بر آن غالب شود و شاید کریمه شریفه: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقومی ثم رددناه اسفل سافلین (494) اشاره باشد به نور اصلی فطرت که تخمیر به ید قدرت حق تعالی شده و آن احسن تقویم است زیرا که بر نقشه کمال مطلق و جمال تمام است و رد به اسفل سافلین اشاره به این احتجاب به طبیعت - که اسفل سافلین است - باشد و چون این احتجابات و ظلمات و کدورات بر نفس غالب و چیره است و کم اتفاق افتد که کسی به خودی خود بتواند از این حجب بیرون آید و بافطرت اصلیه سیر به عالم اصلی خود بنماید و به کمال مطلق و نور جمال و جلال مطلق برسد، حق، - تبارک و تعالی - به عنایت ازلی و رحمت واسعه انبیاء عظام علیهم السلام را برای تربیت بشر فرستاد و کتب آسمانی را فرو فرستاد تا آنها از خارج، کمک به فطرت داخلیه کنند و نفس را از این غلاف غلیظ نجات دهند (495).