فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 262: بیان مراحل و منازل اولیه سیر و سلوک

پس انسان سالک پس از آن که، متسنن به سنن الهیه و متنبس به لباس شریعت شد و اشتغال به تهذیب باطن و تصقیل سر و تطهیر روح و تنزیه قلب پیدا کرد، کم کم از انوار غیبیه الهیه در مرآت قلبش تجلیاتی حاصل شود و باجذبه های باطنیه و عشق فطری جبلی، مجذوب عالم غیب گردد و پس از طی این مراحل، سلوک الی الله با دستگیری باطنی غیبی شروع شود و قلب حق طلب و حق جو شود و وجهه قلب از طبیعت منسلخ و به حقیقت منسلک گردد و با جذوه نار محبت و نور هدایت که یکی رفرف عشق و یکی براق سیر است، به سوی کوی محبوب و جمال جمیل ازل رهسپار شود و دست و رو از آلودگی توجه به غیر، شستشو دهد و با قلب پاک از آلودگی به رجز شیطان که حقیقت سوائیت و اصل اصول شجره منحوسه خبیثه غیریت و کثرت است متوجه به قصد و مقصود گردد و مترنم به وجهت وجهی للذی فطرالسموات و الارض... الی آخره (488). گردد و خلیل آسا، تنفز از آفلین، که مقار نقص و رجز است، پیدا کند، و توجه به کمال مطلق نقشه قلب او گردد (489).

موعظه 263: توجه به الطاف الهی

پس هیچ گاه از خود نباید غفلت کند وبه کمال خود نباید مغرور شود و از خود و احوال نفس خود و مراعات آن نباید نسیان کند و در جمیع احوال از تمسک به عنایات خفیه حق تعالی غفلت نکند و به خود و سلوک و ریاضت و علم تقوای خود به هیچ وجه اعتماد نکند، که از بزرگترین مهالک انسانیت و وساوس شیطانیت است که سالک را از یاد خود نیر می برد، چنانچه حق تعالی فرماید: ولا تکونوا کالذین نسواالله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون (490) و اگر حسن آن نمود که جنود جهل و حزب شیطان در باطن ذات و مملکت روح او غالب است با هر جدیت و ریاضتی شده مملکت باطن خود را از جنود شیطانی خالی و دست تصرف دیو پلید را از آن کوتاه کند(491).

موعظه 264: اغتنام وقت

ای عزیز!
تا این نعمت بزرگ الهی و این نقد عمر خداداد، موجود است، برای روزهای گرفتاری و بیچارگی همتی کن و خود را از آن سختی ها و بدبختی ها که در پیش رو داری نجات ده که در دار تغیر و تبدل و دارالزرعی، این نتیجه را خوب می توانی حاصل کنی.اگر خدای نخواسته حزب شیطانی در تو غالب باشد و با همین حال، روزگارت سرآید و دستت از این عالم کوتاه شود، دیگر جبران شدنی نیست، آن روز حسرت ها و ندامت ها فایده ندارد(492).