فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 260: تفکر رکن و پایه یک سیر و سلوک عرفانی است

هر عملی اولش فکر است. هر کاری اولش تفکر و تأمل در اطراف کار است. اگر ما در روحمان ضعف باشد، نمی توانیم کاری بکنیم، روح را قوی کنید، قلب خودتان را قوی کنید، به خدا منقطع بشوید.، اینهمه ادعیه ای را که وارد شده است، و همه را دعوت کرده است به اینکه... به خدا بکنید برای اینکه او مرکز قدرت است. اینهمه دعوت شده است که به کس دیگری غیر خدا متشبث نشوید، برای اینکه به شما تزریق کنند قوت را، که شما یک پشتوانه عظیم دارید و او خداست. کسی که خدا را دارد، از چه باید بترسد؟... از کسی نترسید از غیر خدای تبارک و تعالی و کسی را ذوقدرت ندانید، همه قدرت از اوست و همه چیز از اوست و ماهیچ و همه هیچ هستیم(485).

موعظه 261: کسب معرفت الهی

ای عزیز!
جمیع علوم شرعیه مقدمه معرفت الله و حصول حقیقت توحید است در قلب - که آن صبغةالله است -: و من احسن من الله صبغة (486) غایت امر آن که بعضی مقدمة قریبه و بعضی بعیده و بعضی بلاواسطه و بعضی مع الواسطه است (487)

موعظه 262: بیان مراحل و منازل اولیه سیر و سلوک

پس انسان سالک پس از آن که، متسنن به سنن الهیه و متنبس به لباس شریعت شد و اشتغال به تهذیب باطن و تصقیل سر و تطهیر روح و تنزیه قلب پیدا کرد، کم کم از انوار غیبیه الهیه در مرآت قلبش تجلیاتی حاصل شود و باجذبه های باطنیه و عشق فطری جبلی، مجذوب عالم غیب گردد و پس از طی این مراحل، سلوک الی الله با دستگیری باطنی غیبی شروع شود و قلب حق طلب و حق جو شود و وجهه قلب از طبیعت منسلخ و به حقیقت منسلک گردد و با جذوه نار محبت و نور هدایت که یکی رفرف عشق و یکی براق سیر است، به سوی کوی محبوب و جمال جمیل ازل رهسپار شود و دست و رو از آلودگی توجه به غیر، شستشو دهد و با قلب پاک از آلودگی به رجز شیطان که حقیقت سوائیت و اصل اصول شجره منحوسه خبیثه غیریت و کثرت است متوجه به قصد و مقصود گردد و مترنم به وجهت وجهی للذی فطرالسموات و الارض... الی آخره (488). گردد و خلیل آسا، تنفز از آفلین، که مقار نقص و رجز است، پیدا کند، و توجه به کمال مطلق نقشه قلب او گردد (489).