فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 258: اثر دعا در روح

آن که سبکبار کند انسان را، و از این ظلمتکده می کشد او را بیرون، و نفس را از آن گرفتاری ها و سرگشتگی هایی که دارد خارج می کند این ادعیه ای است که از ائمه ما وارد شده اند... این ادعیه مهیا می کنند این نفوس را برای اینکه این علائقی که انسان دارد و بیچاره کرده انسان را این علائق، این گرفتاریهایی که انسان را در این عالم طبیعت دارد و انسان را سرگشته کرده است، متحیر کرده است نجاتش بدهند و آن راهی که راه انسان است ببرند، راه های دیگر راه انسان نیست، صراط مستقیم راه انسانیت است (483).

موعظه 259: روزه دار واقعی

همین ادعیه بودند که اشخاص وقتی که ادعیه را می خواندند قوت روحی پیدا می کردند و سبکبار می شدند و شهادت برای آنها هین و آسان می شد. این ادعیه در ماه مبارک رجب و خصوصاً در ماه مبارک شعبان انیها مقدمه و آرایشی است که انسان به حسب قلب خودش می کند برای اینکه مهیا بشود برود میهمانی، میهمانی خدا، مهمانی ای که در آنجا سفره ای که پهن کرده است قرآن مجید است و محلی که در آن جا ضیافت می کند مهمش لیلة القدر است و ضیافتی که می کند ضیافت تنزیهی و ضیافت اثباتی و تعلیمی. نفوس را از روز اول ماه مبارک رمضان به روزه، به مجاهده، به ادعیه مهیا می کند تا برسند به آن سفره ای که از آن باید استفاده کنند، و آن لیلةالقدر است که قرآن در آن نازل شده است. این ضیافت الهی انسان را منقلب باید بکند از این جهت حیوانی به آن جهت آن واقعی انسانی، از آن ظلمت هایی که اطلاع به آن داریم منقلب کنند انسان را، به آن نورها و نور مطلق هایی که همه عالم تبع اوست (484).

موعظه 260: تفکر رکن و پایه یک سیر و سلوک عرفانی است

هر عملی اولش فکر است. هر کاری اولش تفکر و تأمل در اطراف کار است. اگر ما در روحمان ضعف باشد، نمی توانیم کاری بکنیم، روح را قوی کنید، قلب خودتان را قوی کنید، به خدا منقطع بشوید.، اینهمه ادعیه ای را که وارد شده است، و همه را دعوت کرده است به اینکه... به خدا بکنید برای اینکه او مرکز قدرت است. اینهمه دعوت شده است که به کس دیگری غیر خدا متشبث نشوید، برای اینکه به شما تزریق کنند قوت را، که شما یک پشتوانه عظیم دارید و او خداست. کسی که خدا را دارد، از چه باید بترسد؟... از کسی نترسید از غیر خدای تبارک و تعالی و کسی را ذوقدرت ندانید، همه قدرت از اوست و همه چیز از اوست و ماهیچ و همه هیچ هستیم(485).