فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 253: محاسبه از نفس

توجه به خودتان باید داشته باشید. هر شخصی باید خودش را محاسبه کند. یکی مناطق سیر، محاسبه آدم است، نوع انسان، مراقبت از خودش بکند در روز، که مشغول عمل است، که خلاف نکند، شب هم، که آخر شب هم، که می رود منزل از خودش محاسبه کند، مثل کی کسی از او استنطاق می خواهد بکند، بازرسی می کند، خودش بازرسی کند ببیند که امروز چه کرده است.شما از خودتان هر شب بازرسی کنید(476).
هان ای متصدیان و دولتمردان! از رده به اصطلاح تا پین! بهوش باشید، که در دوراهی سعادت و شقاوت قرار دارید، طریق اعوجاجی، شیطان است و طریق مستقیم، الله تبارک و تعالی.توجه کنید و بسیار توجه که همه به همه در محضر مبارک حق هستید و اعمال قلبیه و قالبیه(477) و خاطرات روحیه و لغزش های عملیه همه در حضور اوست (478).

موعظه 254: طبع آدمی

حیوان درنده هم طعمه می خواهد. آن طعمه که دستش آمد و شکمش سیر شد دیگر نمی خواهد یک عده، از حیوانات را استثمار کند وتحت سلطه درآورد.این انسان است کهم سیر نمی شود، این انسان است که هواهای نفسانیه اش آخر ندارد. اگر چنانچه یک مملکت را به او بدهند، دنبال یک مملکت دیگر است. آن مملکت را هم که گرفت دنبال یکی دیگر است اینطور نیست که حدود داشته باشد آمال انسانی، هر چه که یافت دنبال این است که آن چه را که نیافته او را هم بیابد، انسان اگر به حال خودش باشد در شهوت غیرمتناهی است آمالش، و در غضب هم غیرمتناهی است و در حس سلطه جویی هم غیر متناهی است... اینطوری انسان خلق شده است، غیرمتناهی در غضب، غیرمتناهی در شهوت، غیر متناهی، در خودهواهی. هیچ چیز انسان را سیر نمی کند مگر اینکه تربیت بشود که با این تربیت به منتهای سیری که در این سیر آن منتها تمام چیزهایی است که انسان می خواهد و آن رسیدن به کمال مطلق، به کمال مطلق اگر رسید این طمأنینه برایش حاصل می شود، اطمینان قلوب به رسیدن به خداست، به غیر او هیچ آرام نیست قلوب (479).

موعظه 255: راه صحیح و سعادت

اسلام آمده است که قلوب یک انسان را، قلب های انسان را که سرگردان هستند و کمال مطلق دنبالش هستند و نمی دانند کجاست، این سرگردان ها را می خواهد هدایت کند، راهنمایی کند به آن راهی که به آنجا می رسند.در قرآن و در نماز می خوانید: اهداناالصراط المستقیم یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق می رساند و آن سرگردانی که از برای انسان از بین می رود و بشر این راه مستقیم را اگر خودش می خواهد طی کند نمی تواند، اطلاع در آن ندارد. خداست که اطلاع دارد بر این راه مستقیم، یعنی آن راهی که انسان را از این آشفتگی ها و از این حیرت ها بیرون می آورد. می فرستد او را طرف یک راهی که منتهی الیه اش خداست.ما از خدا در نمازهایمان می خواهیم که خدا هدایت کند ما را به راه مستقیم، نه راه کج و نه راه از این طرف کج، راست و چپ. غیرالمغضوب علیهم ولاالضالین اینها راه هایشان علیحده است و هرچه جلو بروند دور می شوند از آن مقصد (480).