فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 250: فطرت الله

فطرت همه بر نورانیت است.فطرت شما فطرت نورانی است.فطرت توحید است، به دست خود ما این فطرت به جهالت ها، به ظلمات کشیده می شود و ما باید خودمان را مواظبت کنیم، باید مجاهده بکنیم خودمان را باید حساب خودمان را خودمان بکشیم قبل از اینکه آنجا حساب از ما بشکند.خودتان حسابتان را بکشید قبل از اینکه حسابگرها حساب شما را بشکند. همه لحظات چشمی شما، همه خاطرات ذهن شما، تمام تفکرات باطن شما در حضور خداست و در نامه هاست هم در پرونده ها ثبت است هر لحظه ای که در لحظات چشم شما برخلاف آن چیزی که دستور است وقاع بشود، در حضور خداست و ثبت است و در روایات هم هست که اینها هفته ای دو مرتبه اعمال عرضه می شود بر ولی امر، بر امام زمان علیه السلام توجه داشته باشید، که در کارهایتان جوری نباشید که وقتی عرضه شد بر امام زمان علیه السلام خدای نخواسته آزرده بشود و پیش ملائکة الله یک قدری سرافکنده بشود که اینها شیعه های من هستند، اینها دوستان من هستند و برخلاف مقاصد خداعمل کردند. رئیس یک قوم اگر قومش خلاف بکند. آن رئیس منفعل می شود(474).

موعظه 252: تحقق عدالت

انسان اگر هر انحرافی پیدا کند، انحراف عملی، انحراف روحی، انحراف عقلی برگرداندن این انحرافات را به معنای خودش، این ایجاد عدالت است در انسان، اگر اخلاقش اخلاق منحرفی باشد، از این انحراف وقتی به اعتدال برگردد، این عدالت در او تححق پیدا کرده است. اگر در عقاید یک انحرافاتی و کجی هایی باشد، برگرداندن آن عقاید کج به یک عقیده صحیح و صراط مستقیم، این ایجاد عدالت است در عقل انسان.(475)

موعظه 253: محاسبه از نفس

توجه به خودتان باید داشته باشید. هر شخصی باید خودش را محاسبه کند. یکی مناطق سیر، محاسبه آدم است، نوع انسان، مراقبت از خودش بکند در روز، که مشغول عمل است، که خلاف نکند، شب هم، که آخر شب هم، که می رود منزل از خودش محاسبه کند، مثل کی کسی از او استنطاق می خواهد بکند، بازرسی می کند، خودش بازرسی کند ببیند که امروز چه کرده است.شما از خودتان هر شب بازرسی کنید(476).
هان ای متصدیان و دولتمردان! از رده به اصطلاح تا پین! بهوش باشید، که در دوراهی سعادت و شقاوت قرار دارید، طریق اعوجاجی، شیطان است و طریق مستقیم، الله تبارک و تعالی.توجه کنید و بسیار توجه که همه به همه در محضر مبارک حق هستید و اعمال قلبیه و قالبیه(477) و خاطرات روحیه و لغزش های عملیه همه در حضور اوست (478).