فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 249: سرمایه بی بازگشت

مبادا یک وقت تمام عمر انسان در خدمت طاغوت بوده و خودش نمی فهمیده. این از اموری است که اینقدر دقیق است که خود انسان هم، خودش را نمی تواند بفهمد. گاهی انسان ازاول عمرش تا آخر عمرش دارد روبه جهنم می رود و نمی فهمد. از اول عمر تا آخر عمر دارد روی اغراض نفسانیه عمل می کند... ما باید خودمان را امتحان کنیم...بفهمیم ولی ما خداست یا ولی ما طاغوت است، ما داریم خدمت به شیطان می کنیم یا خدمت با خدا می کنیم. ما که داریم درس می خوانیم، برای خدا درس می خوانیم یا برای هواهای نفسانیه که همان شیطان است.ما که داریم، فتوا می دهیم، برای خدا فتوا می دهیم یا برای هواهای نفسانی که همان شیطان است(473).

موعظه 250: فطرت الله

فطرت همه بر نورانیت است.فطرت شما فطرت نورانی است.فطرت توحید است، به دست خود ما این فطرت به جهالت ها، به ظلمات کشیده می شود و ما باید خودمان را مواظبت کنیم، باید مجاهده بکنیم خودمان را باید حساب خودمان را خودمان بکشیم قبل از اینکه آنجا حساب از ما بشکند.خودتان حسابتان را بکشید قبل از اینکه حسابگرها حساب شما را بشکند. همه لحظات چشمی شما، همه خاطرات ذهن شما، تمام تفکرات باطن شما در حضور خداست و در نامه هاست هم در پرونده ها ثبت است هر لحظه ای که در لحظات چشم شما برخلاف آن چیزی که دستور است وقاع بشود، در حضور خداست و ثبت است و در روایات هم هست که اینها هفته ای دو مرتبه اعمال عرضه می شود بر ولی امر، بر امام زمان علیه السلام توجه داشته باشید، که در کارهایتان جوری نباشید که وقتی عرضه شد بر امام زمان علیه السلام خدای نخواسته آزرده بشود و پیش ملائکة الله یک قدری سرافکنده بشود که اینها شیعه های من هستند، اینها دوستان من هستند و برخلاف مقاصد خداعمل کردند. رئیس یک قوم اگر قومش خلاف بکند. آن رئیس منفعل می شود(474).

موعظه 252: تحقق عدالت

انسان اگر هر انحرافی پیدا کند، انحراف عملی، انحراف روحی، انحراف عقلی برگرداندن این انحرافات را به معنای خودش، این ایجاد عدالت است در انسان، اگر اخلاقش اخلاق منحرفی باشد، از این انحراف وقتی به اعتدال برگردد، این عدالت در او تححق پیدا کرده است. اگر در عقاید یک انحرافاتی و کجی هایی باشد، برگرداندن آن عقاید کج به یک عقیده صحیح و صراط مستقیم، این ایجاد عدالت است در عقل انسان.(475)