فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 248: محاسبه از خویشتن

ما خودمان پیش خودمان وقتی که - آن - در شب خلوت هست و شما فارغ هستید، فکر کنید که آیا قلب شما یک قلب نورانی متوجه به نوراست یا یک قلب ظلمانی متوجه به آمال شیطانی، یا الله است یا طاغوت، این از این دو حال خارج نیست... اگر چنانچه ما توجه مان به این دنیا و به این مسائلی که بر ما عرضه می شود در دنیا، توجه مان به عالم طبیعت است، هر چه می خواهیم برای خودمان می خواهیم، هر کاری می کنیم خدا در کار نیست، ما از طاغوتیان و اولیاء ما هم طاغوت است واگر چنانچه خودمان را تهذیب کنیم، خودمان را تربیت کنیم، و از این غلاف هایی که هست خارج کنیم، و به مبدأ برسیم وقلب ما متوجه به حق تعالی باشد، به نور مطلق باشد، خدمتگذار حق باشیم، هر چه نعمت خدا به ما داده است در خدمت او صرف کنیم، این علامت این است که ما از ظلمت ها یا از بعضی ها خارج شدیم و به نور و بعض مراتب نور وارد شدیم(472).

موعظه 249: سرمایه بی بازگشت

مبادا یک وقت تمام عمر انسان در خدمت طاغوت بوده و خودش نمی فهمیده. این از اموری است که اینقدر دقیق است که خود انسان هم، خودش را نمی تواند بفهمد. گاهی انسان ازاول عمرش تا آخر عمرش دارد روبه جهنم می رود و نمی فهمد. از اول عمر تا آخر عمر دارد روی اغراض نفسانیه عمل می کند... ما باید خودمان را امتحان کنیم...بفهمیم ولی ما خداست یا ولی ما طاغوت است، ما داریم خدمت به شیطان می کنیم یا خدمت با خدا می کنیم. ما که داریم درس می خوانیم، برای خدا درس می خوانیم یا برای هواهای نفسانیه که همان شیطان است.ما که داریم، فتوا می دهیم، برای خدا فتوا می دهیم یا برای هواهای نفسانی که همان شیطان است(473).

موعظه 250: فطرت الله

فطرت همه بر نورانیت است.فطرت شما فطرت نورانی است.فطرت توحید است، به دست خود ما این فطرت به جهالت ها، به ظلمات کشیده می شود و ما باید خودمان را مواظبت کنیم، باید مجاهده بکنیم خودمان را باید حساب خودمان را خودمان بکشیم قبل از اینکه آنجا حساب از ما بشکند.خودتان حسابتان را بکشید قبل از اینکه حسابگرها حساب شما را بشکند. همه لحظات چشمی شما، همه خاطرات ذهن شما، تمام تفکرات باطن شما در حضور خداست و در نامه هاست هم در پرونده ها ثبت است هر لحظه ای که در لحظات چشم شما برخلاف آن چیزی که دستور است وقاع بشود، در حضور خداست و ثبت است و در روایات هم هست که اینها هفته ای دو مرتبه اعمال عرضه می شود بر ولی امر، بر امام زمان علیه السلام توجه داشته باشید، که در کارهایتان جوری نباشید که وقتی عرضه شد بر امام زمان علیه السلام خدای نخواسته آزرده بشود و پیش ملائکة الله یک قدری سرافکنده بشود که اینها شیعه های من هستند، اینها دوستان من هستند و برخلاف مقاصد خداعمل کردند. رئیس یک قوم اگر قومش خلاف بکند. آن رئیس منفعل می شود(474).