فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 227: تأثیر عظیم تلقین

یکی از چیزهایی که برای ساختن انسان مفید است تلقین است.انسان خودش هم اگر بخواهد ساخته بشود، باید آن مسائلی که مربوط به ساختن خودش است تلقین کند به خودش، تکرار کند. یک مطلبی که تأثیر در نفس انسان باید بکند، با تلقینات و تکرارها بیشتر در نفس انسان نقش پیدا می کند. نکته تکرار ادعیه و تکرار نماز در هر روز چندین دفعه و همیشه این است که انسان با گفتن و شنیدن، خود انسان قرائت می کند و می شود این آیاتی که سازنده است مثل سوره مبارکه حمد که یک درس سازنده است، انسان باید اینها را تکرار کند و تلقین کند و نفس را حاضر کند برای شنیدن (451).

موعظه 228: انسان شناسی

شاید این کلمه ای که وارد شده است که من عرف نفسه فقد عرف ربه تعلیق به یک امر محالی باشد برای نوع بشر.شناخت انسان خودش را، و شناخت اوصافی که در انسان هست و غرایزی که در انسان هست این از اموری است که یا محال است یا نظیر محال، الا هر کسی که عصمةالله تعالی.انسان خودش از باب اینکه حب نفس دارد هرچه را می خواهد، برای خودش می خواهد برای خاطر اینکه حب نفس شدید از بسیاری از امور غافل است یعنی با این حب نفس نمی تواند خودش را آزاد بشناسد(452).

موعظه 229: منشأ گرفتاری ها

سه نظر در عالم هست. یک نظری که از روی حب مطالعه می کند موجودات را یا بعض موجودات را، و یک نظری که از راه بغض نظر می کند به همه چیز و یک نظر ثالثی که حب و بغض در آن نیست، و آزاد است. آن دو نظر، نظر اشخاصی است که آزاد نیستند. بزرگترین گرفتاری بشر و ماها این گرفتاری است که خودمان داریم و از ناحیه خود ما هست. کسی که از روی حب نفس به مردم و اشیاء نظر می کند و به اشیایی که نظر می کند از راه دشمنی و بغض نظر می کند این نمی تواند آزاد باشد، در نظر دادن گرفتار است و کسی که از راه دشمنی و بغض نظر می کند، به موجودات یا به اشخاص یا به گروه ها این آزاد نیست، نمی تواند احکام صحیح بکند. انسان گمان می کند که من خودم هرچه می گویم از روی آزادی است و بی نظری، لکن اگر کسی یک همچو ادعایی کرد این را نپذیرید. نمی تواند این انسان موجود آزاد از هواهای نفسانی و از حب نفس، که منشأ همه گرفتاری هاست آزاد بشود، مدعی آزادی از این طور امور زیاد است لکن واقعت کم است(453).