فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 226: در بیان نعمات الهی است

من خوف این را دارم که مانعمت خدا که به ما داده است و همه آنها از جانب خدای تبارک وتعالی بوده است ما کفران این نعمت را بکنیم و عنایات خدا از ما منحرف بشود، ما خودمان اسباب این بشویم و ما بدتر از آنکه بودیم بشویم (449) غفلت نکنید از خدا، غفلت نکنید از آن روزی که همه محتاج هستید(450).

موعظه 227: تأثیر عظیم تلقین

یکی از چیزهایی که برای ساختن انسان مفید است تلقین است.انسان خودش هم اگر بخواهد ساخته بشود، باید آن مسائلی که مربوط به ساختن خودش است تلقین کند به خودش، تکرار کند. یک مطلبی که تأثیر در نفس انسان باید بکند، با تلقینات و تکرارها بیشتر در نفس انسان نقش پیدا می کند. نکته تکرار ادعیه و تکرار نماز در هر روز چندین دفعه و همیشه این است که انسان با گفتن و شنیدن، خود انسان قرائت می کند و می شود این آیاتی که سازنده است مثل سوره مبارکه حمد که یک درس سازنده است، انسان باید اینها را تکرار کند و تلقین کند و نفس را حاضر کند برای شنیدن (451).

موعظه 228: انسان شناسی

شاید این کلمه ای که وارد شده است که من عرف نفسه فقد عرف ربه تعلیق به یک امر محالی باشد برای نوع بشر.شناخت انسان خودش را، و شناخت اوصافی که در انسان هست و غرایزی که در انسان هست این از اموری است که یا محال است یا نظیر محال، الا هر کسی که عصمةالله تعالی.انسان خودش از باب اینکه حب نفس دارد هرچه را می خواهد، برای خودش می خواهد برای خاطر اینکه حب نفس شدید از بسیاری از امور غافل است یعنی با این حب نفس نمی تواند خودش را آزاد بشناسد(452).