فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 224: حیله های شیطان

همان شیطانی که اغوا می کند آدم را، اکثر اغوائاتش این است که انسان را بازی می دهد، وسوسه می کند در انسان، وسوسه های دامنه دار از همه طرف وسوسه می کند که تو حالا صاحب قدرت هستی، تو حالا صاحب کذا هستی، دیگران چکاره اند؟... اینها همه از حیله های شیطان است که شیطان، بزرگتر از همه است... هیچ شکی در این نکنید که هر که گفت من، این من، شیطان است. هرکه گفت که باید به من اطاعت کنید، این شیطان است. ما بنشینیم سر این معنا که شما بگویید که من، آن هم بگوید من، آن هم بگوید من، این سر سفره شیطان بنشینیم و با هم تسابق بکنیم به اینکه آن طعمه شیطان را که خودخواهی است هی تقویت کنیم(447).

موعظه 225: در بیان خدابینی است

ما از خداییم، ما کاری انجام نمی دهیم، ما همان چیزهایی که خدا به ما داده است در راه خودش، اگر چنانچه مثل انبیا هم فرض کنید یا در طریق انبیا هم باشیم، این کوردلی است که انسان خیال کند من یک کاری کردم، تو غرق نعمت های خدا هستی، چشمت از خداست، گوشت از خداست، قدرتت از خداست، دستت از خداست، پایت از خداست، همه از اوست. من نمی توانم اسمش را هم امانت بگذارم، باز یک نفسانیتی هست در کار، وقتی همه از او هست، در راه او اگر دادی کاری نیست این، چیزی که از خود اوست در راه خود او (448).

موعظه 226: در بیان نعمات الهی است

من خوف این را دارم که مانعمت خدا که به ما داده است و همه آنها از جانب خدای تبارک وتعالی بوده است ما کفران این نعمت را بکنیم و عنایات خدا از ما منحرف بشود، ما خودمان اسباب این بشویم و ما بدتر از آنکه بودیم بشویم (449) غفلت نکنید از خدا، غفلت نکنید از آن روزی که همه محتاج هستید(450).