فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 222: فهم مراقبت حق تعالی

خدا هست، غفلت نکنید از او، خدا حاضر است، همه ما تحت مراقبت هستیم والله من ورائکم محیط مراقب است. آن خطرات قلب شما را در مراقبت حق تعالی است، آن لحظات چشم شما در مراقبت حق تعالی است، آن حرکات زبان شما در محضر حق و در مراقبت است.توجه داشته باشید که این دنیا رفتنی است و حساب شما با کسی است که همه چیزشان تحت مراقبت بوده است (445).

موعظه 223: غفلت

همه خطاهایی که از انسان صادر می شود در اثر همین خود خواهی و غفلت از خداست. انسان باید کوشش کند که این حب نفس را اگر نمی تواند تمام کند، کم کند، البته مسأله بسیار مشکلی است و محتاج به ریاضت است لکن مسأله نشدنی نیست، مشکل است، لکن نشدنی نیست، اگر انسان در هر امری که وارد می شود در آن امر خودخواهی را کنار بگذارد و مصلحت را ملاحظه بکند و خدا را ملاحظه بکند، هم موفق می شود و هم از خطراتی که بر این خودخواهی است در امان می ماند... و از آن چیزهایی که دام شیطان است که بزرگترین دام همان خودخواهی انسان است، از این دام رهایی پیدا بکنیم و به صراط مستقیم الهی راه برویم(446).

موعظه 224: حیله های شیطان

همان شیطانی که اغوا می کند آدم را، اکثر اغوائاتش این است که انسان را بازی می دهد، وسوسه می کند در انسان، وسوسه های دامنه دار از همه طرف وسوسه می کند که تو حالا صاحب قدرت هستی، تو حالا صاحب کذا هستی، دیگران چکاره اند؟... اینها همه از حیله های شیطان است که شیطان، بزرگتر از همه است... هیچ شکی در این نکنید که هر که گفت من، این من، شیطان است. هرکه گفت که باید به من اطاعت کنید، این شیطان است. ما بنشینیم سر این معنا که شما بگویید که من، آن هم بگوید من، آن هم بگوید من، این سر سفره شیطان بنشینیم و با هم تسابق بکنیم به اینکه آن طعمه شیطان را که خودخواهی است هی تقویت کنیم(447).