فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 121: توجه داشتن به مرگ

ما رفتنی هستیم، آقا این یک مسأله واضحی است، همه مان خواهیم رفت، همه مان در رحیل هستیم، توی راهیم همه. از من نزدیک است شما جوانید یک قدری عقب تر، آن هم معلوم نیست که برای پیر و جوان فرقی بگذارد، یک آمد معینی است، همه رفتنی هستیم، کوشش کنید که آن وقت که ملک موت می آید و مشاهده می کنید او را آن با شما به یک صورت رحمانیت عمل کند، شما را که می برد به یک صورت خوب ببرد. کوشش کنید که آن جا که باب رحمت است بسته نشود و باب غضب باز نشود، از خدا بخواهید که بشود اینطور (444).

موعظه 222: فهم مراقبت حق تعالی

خدا هست، غفلت نکنید از او، خدا حاضر است، همه ما تحت مراقبت هستیم والله من ورائکم محیط مراقب است. آن خطرات قلب شما را در مراقبت حق تعالی است، آن لحظات چشم شما در مراقبت حق تعالی است، آن حرکات زبان شما در محضر حق و در مراقبت است.توجه داشته باشید که این دنیا رفتنی است و حساب شما با کسی است که همه چیزشان تحت مراقبت بوده است (445).

موعظه 223: غفلت

همه خطاهایی که از انسان صادر می شود در اثر همین خود خواهی و غفلت از خداست. انسان باید کوشش کند که این حب نفس را اگر نمی تواند تمام کند، کم کند، البته مسأله بسیار مشکلی است و محتاج به ریاضت است لکن مسأله نشدنی نیست، مشکل است، لکن نشدنی نیست، اگر انسان در هر امری که وارد می شود در آن امر خودخواهی را کنار بگذارد و مصلحت را ملاحظه بکند و خدا را ملاحظه بکند، هم موفق می شود و هم از خطراتی که بر این خودخواهی است در امان می ماند... و از آن چیزهایی که دام شیطان است که بزرگترین دام همان خودخواهی انسان است، از این دام رهایی پیدا بکنیم و به صراط مستقیم الهی راه برویم(446).