فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 219: هیجانات نفس

انسان اولش یک حیوانیست، بدتر از حیوانات، اگر سر خود باشد انسان، همین طور بار بیاید، هیچ حیوانی مثل انسان نیست در اینکه در شهوت، در درندگی، در شیطنت، حیوانات دیگر، - محدود از - حدود شیطنت شان محدود است، حدود شهواتشان محدود است، حدود آن سبعیتشان. انسان چون یک موجودی است که به حسب خلقت از همه موجودات بالاتر هست - در طرف - آن طرف، شهوت و غضب و طرف شیطنت و اینها می تواند تا تقریباً لامتناهی برود، حد ندارد، شما می بینید که اگر چنانچه انسان، یک، فرض، کنید که خانه ای پیدا کند، دنبال این است که یکی دیگر هم پیدا کند، اگر یک کشوری هم پیدا بکند دنبال این است که یکی دیگر هم پیدا کند، اگر همه دنیا هم تحت سیطره اش باشد به فکر این است که در کره قمر هم شاید باشد، برود آنجا، در مریخ هم باشد، برود آنجا، محدود نیست، نه شهواتش محدود است که با یک حد خاصی بسازد، یکی، دو تا، ده تا، صد تا و نه طمعش محدود است که به یک کشور، دو کشور، ده کشور اکتفا کند، انبیا آمدند محدودش کنند یعنی مهارش کنند این حیوان افسار گسیخته که به هیچ حدی از حدود محدود نیست(442).

موعظه 220: نحوه انجام محاسبه نفس

باید محاسبه بکنند خودشان را.یکی از چیزهایی که در منازل سیر است، محاسبه است که انسان آن وقتی که محاسبه شده است بین خودش و خدا، خودش را به حساب بکشد، محاسبه کند خود را من در این راهی که دارم می روم چه کردم امروز، من چه کردم؟ محاسبه کنید خودتان را، هم محاسبه کنیم، همه خودمان را و همه ملت... از خدا بخواهید که ماها از لغزش دور باشیم(443).

موعظه 121: توجه داشتن به مرگ

ما رفتنی هستیم، آقا این یک مسأله واضحی است، همه مان خواهیم رفت، همه مان در رحیل هستیم، توی راهیم همه. از من نزدیک است شما جوانید یک قدری عقب تر، آن هم معلوم نیست که برای پیر و جوان فرقی بگذارد، یک آمد معینی است، همه رفتنی هستیم، کوشش کنید که آن وقت که ملک موت می آید و مشاهده می کنید او را آن با شما به یک صورت رحمانیت عمل کند، شما را که می برد به یک صورت خوب ببرد. کوشش کنید که آن جا که باب رحمت است بسته نشود و باب غضب باز نشود، از خدا بخواهید که بشود اینطور (444).