فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 210: حب نفس و حب دنیا درآدمی

اینکه در روایات ما هست که حب الدنیا رأس کل خطیئة این یک واقعیتی است و اساس حب دنیا هم، ریشه حب دنیا هم حب نفس است که آن هم حب دنیاست. تمام فسادهایی که در بشریت پیدا شده است از اولی که بشریت تحقق پیدا کرده است تا کنون و تا آخر، منشأش، همین حب نفس است. از حب نفس است که حب به جاه، حب به سلطنت، حب به مقام، حب به مال و حب به همه انگیزه های شهوانی پیدا می شود و انبیا اساس کارشان این بوده است که این حب نفس را تا آن مقدار که ممکن است سرکوب کنند و نفس ها را مهار کنند(432).

موعظه 211: صراط مستقیم

اگر شما در این راه مستقیم که راه اسلام است و روزی چند مرتبه هم در نماز از خدا می خواهید که اهدنا الصراط المستقیم یعنی ما را به صراط مستقیم هدایت کن. وارد بشوید، مسلم به آخر هم خواهید رسید عمده این است که انسان در آن راهی که باید سیر بکند وارد بشود که پیدا کردن راه، مشکل ولی بعد از پیدا کردن پیمودن آن آسان است.همانند کسی در بیابان گم شده، و مرتب به این طرف و آن طرف می زند و با این وضع شاید هیچگاه به مقصد نرسد اما وقتی که در راه مستقیم قرار گرفت به مقصد هم می رسد چه سیرهای معنوی باشد چه سیرهای مادی (433).

موعظه 212: اعراض از غیر

آن چیزی که انسان را به ضیافتگاه خدا راه می دهد این است که غیر خدا را کنار بگذار و این برای هر کس میسور نیست، برای افراد انگشت شماری که در رأس آنها رسول الله است میسور بوده.آن توجه قلبی به مبدأ نور و اعراض از ماورای او، او را لایق کرد به ضیافت الله و لایق کرد برای اینکه قرآن یک مرتبه به طور بسیط در قلب او وارد بشود... مهم ادراک این معناست که مراتب کمالات انسان برای ورود در ضیافت خدا زیاد است و باید از مقدمات شروع بشود. مقدمات هم همانی است که توجه به غیر نداشتن و غیری را ندیدن و جز خدا ندیدن و توجه به هیچ چیز غیر از او نداشتن... بخواهید دعوت خدا را به ضیافت. اجابت کنید و وارد بشوید در ضیافت الله بدون اینکه قلب های خودتان را از دنیا منسلخ کنید امکان ندارد، اولیاء خدا آن چیزی که پیش شان مهم بود تهذیب نفس بود و دل کندن از غیر خدا و توجه به خدا. تمام مفاسدی که در عالم واقع می شود از این درجه به خود است در مقابل توجه به خدا. تمام کمالاتی که برای اولیاء خدا و انبیاء خدا حاصل شده است از این دل کندن از غیر و بستن به اوست و علامات این مسائل در اعمال ماها ظاهر می شود(434).