فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 209: توجه به ذات ربوبی

با میل خودتان یک قدری مبازره کنید. این مبارزه باطنی است که لازم است انسان داشته باشد همیشه و همیشه مواظب باشد شیطان خرده کاری خیلی دارد چیزهای مخفی، چیزهایی که انسان نمی تواند ادراک کند و بعد ادارک می کند زیاد دارد و وسوسه های زیاد دارد باید در مقابلش ایستاد در مقابلش از هواهای نفسانی جلوگیری کرد(429)... تمام جمال و جلال و خوبی ها از اوست و به ید قدرت او و شکست وغرور وسرکشی از شیطان نفس است که باید به خداوند متعال از آن پناه برد(430) همیشه توجه داشته باشید که کارهایتان در محضر خداست. همه کارها، چشم هایی که به هم می خورد در محضر خداست، زبان هایی که گفتگو میکند در محضر خداست و دست هایی که عمل می کند در محضر خداست و فردا ما جواب باید بدهیم اگر ما جواب را برای آن طرف تهیه کردیم، هیچ باکی از هیچ چیز نداریم.... مایی که از خدا هستیم، برای خدا باید صرف کنیم وقت خودمان را، برای خدا باید قوای خودمان را صرف کنیم(431).

موعظه 210: حب نفس و حب دنیا درآدمی

اینکه در روایات ما هست که حب الدنیا رأس کل خطیئة این یک واقعیتی است و اساس حب دنیا هم، ریشه حب دنیا هم حب نفس است که آن هم حب دنیاست. تمام فسادهایی که در بشریت پیدا شده است از اولی که بشریت تحقق پیدا کرده است تا کنون و تا آخر، منشأش، همین حب نفس است. از حب نفس است که حب به جاه، حب به سلطنت، حب به مقام، حب به مال و حب به همه انگیزه های شهوانی پیدا می شود و انبیا اساس کارشان این بوده است که این حب نفس را تا آن مقدار که ممکن است سرکوب کنند و نفس ها را مهار کنند(432).

موعظه 211: صراط مستقیم

اگر شما در این راه مستقیم که راه اسلام است و روزی چند مرتبه هم در نماز از خدا می خواهید که اهدنا الصراط المستقیم یعنی ما را به صراط مستقیم هدایت کن. وارد بشوید، مسلم به آخر هم خواهید رسید عمده این است که انسان در آن راهی که باید سیر بکند وارد بشود که پیدا کردن راه، مشکل ولی بعد از پیدا کردن پیمودن آن آسان است.همانند کسی در بیابان گم شده، و مرتب به این طرف و آن طرف می زند و با این وضع شاید هیچگاه به مقصد نرسد اما وقتی که در راه مستقیم قرار گرفت به مقصد هم می رسد چه سیرهای معنوی باشد چه سیرهای مادی (433).