فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 206: در بیان قابلیت های انسان است

آنچه که به سر انسان می آید از خیر وشر، از خود آدم است، آنچه که انسان را به مراتب عالی انسانت می رساند کوشش خود انسان و آنچه که انسان را به تباهی در دنیا و آخرت می کشد، خود انسان و اعمال خود انسان است. این انسان است که خدای تبارک و تعالی به طوری خلق فرموده است که راه راست و کج را می تواند انتخاب کند و تمام انبیا از صدر عالم تا آخر، برای این آمده اند که این آدم را از آن را کج و راه های باطل هدایت کنند به صراط مستقیم انسانیت که یک سرش اینجاست و سر دیگرش عندالله است. ما خودمان را اگر توانستیم اصلاح کنیم، کنترل کنیم و تربیت کنیم خودمان را، مراقبت کنیم از خودمان، در همه امور موفق خواهیم شد(425).

موعظه 207: وسوسه های شیطان

ما هم باید به مسائل، یعنی به آن شیطنت هایی که نفس اماره انسان می کند، توجه کنیم .آن ریزه کاریهایی که در انسان ایجاد می کند چه بسا یک نفر آدم زاهد متقی در طول عمرش به زهد و تقوا و اینها و اینها - باشد - معروف باشد و شیطان یک گوشه ای از دل او را ربوده باشد که همه اعمال و این زهد و تقوا، همه و همه فاسد بشوند، و چه بسا باشند... باید خودتان مراقبت خودتان را بکنید و وادار کنید کسانی از شما مراقبت کنند..و باید همیشه انسان مراقب خودش باشد می خواهد نماز بخواند، مراقبت کند از نمازش که مبادا دست او در این کار باشد، دست نفس اماره در کار باشد(426).

موعظه 208: حب نفس در انسان

اساس این گرفتاری هایی که بشر به آن مبتلا هست، از زمان آدمی صفی الله تا امروز و از امروز تا روز محشر، آنکه بشر به آن مبتلا هست و اساس تمام فساد و جنگ ها و ظلم ها و تعدی ها و تجاوزها بر آن محور است، اساسش حب نفس است که شعبه هایی از این حب نفس و مظاهری دارد که اگر ملاحظه بفرمایید، این مظاهر که پایه اش حب نفس است، بشر را به تباهی کشیده و می کشد... یک شعبه از این و یک مظهری از این حب نفس، حب ریاست، است حب جاه است، حب غلبه است (427).تمام وابستگی ها، وابستگی ای است که انسان به خودش دارد تمام وابستگی ها از خود آدم پیدا می شود وقتی انسان وابسته است نفسش وابسته است به جهاتی که مال خودش است، به نفسیت خودش به وضعیت خودش (428).