فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 205: ظهور باطنی اعمال

باید شما حساب آن جا را بکنید. اگر چنانچه مانفوسمان اینقدر به دنیا متوجه است و منکوس هستیم و استقامت نداریم، اگر چنانچه ما اینطور باشیم و خودمان دنبال اصلاحش نباشیم، این اخلاد الی الارض و توجه به ارض و رو کردن به مرتبه پایین و پشت کردن به معانی و معنویات اثرش این است که انسان در آن عالم، یک حیوان آنطور منکوس، همانطوری که اینجا کرده است نقشه اش آنجاست. تمام چیزهایی که در اینجا واقع می شود یک صورتی در آنجا دارد. انسان مستقیم القامه اگر تمام توجهش به طبیعت شد، این استقامت قامتش را در آن طرف از دست می دهد می شود مثل حیواناتی که سرشان روبه زمین است و تمام عذاب هایی که در آن عالم است از خود ماست. خداوند تبارک و تعالی مهیا نکرده یک چیزی را که ماورای خود ما به ما بدهند، همه اینها آنی است که ما خودمان به دست خودمان تهیه می کنیم و به آن می رسیم، اعمال ماست رد به ما می شود(424).

موعظه 206: در بیان قابلیت های انسان است

آنچه که به سر انسان می آید از خیر وشر، از خود آدم است، آنچه که انسان را به مراتب عالی انسانت می رساند کوشش خود انسان و آنچه که انسان را به تباهی در دنیا و آخرت می کشد، خود انسان و اعمال خود انسان است. این انسان است که خدای تبارک و تعالی به طوری خلق فرموده است که راه راست و کج را می تواند انتخاب کند و تمام انبیا از صدر عالم تا آخر، برای این آمده اند که این آدم را از آن را کج و راه های باطل هدایت کنند به صراط مستقیم انسانیت که یک سرش اینجاست و سر دیگرش عندالله است. ما خودمان را اگر توانستیم اصلاح کنیم، کنترل کنیم و تربیت کنیم خودمان را، مراقبت کنیم از خودمان، در همه امور موفق خواهیم شد(425).

موعظه 207: وسوسه های شیطان

ما هم باید به مسائل، یعنی به آن شیطنت هایی که نفس اماره انسان می کند، توجه کنیم .آن ریزه کاریهایی که در انسان ایجاد می کند چه بسا یک نفر آدم زاهد متقی در طول عمرش به زهد و تقوا و اینها و اینها - باشد - معروف باشد و شیطان یک گوشه ای از دل او را ربوده باشد که همه اعمال و این زهد و تقوا، همه و همه فاسد بشوند، و چه بسا باشند... باید خودتان مراقبت خودتان را بکنید و وادار کنید کسانی از شما مراقبت کنند..و باید همیشه انسان مراقب خودش باشد می خواهد نماز بخواند، مراقبت کند از نمازش که مبادا دست او در این کار باشد، دست نفس اماره در کار باشد(426).