فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 204: خدمت به دین خدا

و با مجاهده و تحکیم مبانی تقوا، حب دنیا و نفس را که رأس تمام خطیئات است از قلب خود خارج نمایند تا مشکلات زندگی بر آنها آسان شود و شداید در راه خدمت به حق تعالی و احکام مقدسه اسلام در ذایقه آنها شیرین گردد(420).
این دنیا چه خوش و چه خاموش خواهد گذشت و همه به سوی او دار جزا خواهیم رفت، چه بهتر که عمر کوتاه در راه خدمت به اسلام و مسلمین مصرف کنیم تا در پیشگاه مقدس حق تبارک و تعالی سرافراز و در سلک خدمتگزاران درآییم(421).
این دنیا با همه فریبندگی بر ما و شما خواهد گذشت، چه بهتر که این عمرهای کوتاه و وقت های کم، صرف در خدمت به اسلام و مسلمین و استخلاص ممالک اسلامی تحت فشار ظلم و استعمار و استبداد گردد(422).
اگر انسان به وظیفه الهیه موفق شود نتیجه حاصل است، چه به نتیجه منظوره برسد یا نه... چه بسیار شود که خداوند تعالی به واسطه عنایاتی خاصه که دارد، انسان را مبتلا می کند به اموری که قهراً توجه او را به ذات اقدس خود جلب کند و چه بسا که رحمت ها به صورت قهر و غضب جاری می گردد(423).

موعظه 205: ظهور باطنی اعمال

باید شما حساب آن جا را بکنید. اگر چنانچه مانفوسمان اینقدر به دنیا متوجه است و منکوس هستیم و استقامت نداریم، اگر چنانچه ما اینطور باشیم و خودمان دنبال اصلاحش نباشیم، این اخلاد الی الارض و توجه به ارض و رو کردن به مرتبه پایین و پشت کردن به معانی و معنویات اثرش این است که انسان در آن عالم، یک حیوان آنطور منکوس، همانطوری که اینجا کرده است نقشه اش آنجاست. تمام چیزهایی که در اینجا واقع می شود یک صورتی در آنجا دارد. انسان مستقیم القامه اگر تمام توجهش به طبیعت شد، این استقامت قامتش را در آن طرف از دست می دهد می شود مثل حیواناتی که سرشان روبه زمین است و تمام عذاب هایی که در آن عالم است از خود ماست. خداوند تبارک و تعالی مهیا نکرده یک چیزی را که ماورای خود ما به ما بدهند، همه اینها آنی است که ما خودمان به دست خودمان تهیه می کنیم و به آن می رسیم، اعمال ماست رد به ما می شود(424).

موعظه 206: در بیان قابلیت های انسان است

آنچه که به سر انسان می آید از خیر وشر، از خود آدم است، آنچه که انسان را به مراتب عالی انسانت می رساند کوشش خود انسان و آنچه که انسان را به تباهی در دنیا و آخرت می کشد، خود انسان و اعمال خود انسان است. این انسان است که خدای تبارک و تعالی به طوری خلق فرموده است که راه راست و کج را می تواند انتخاب کند و تمام انبیا از صدر عالم تا آخر، برای این آمده اند که این آدم را از آن را کج و راه های باطل هدایت کنند به صراط مستقیم انسانیت که یک سرش اینجاست و سر دیگرش عندالله است. ما خودمان را اگر توانستیم اصلاح کنیم، کنترل کنیم و تربیت کنیم خودمان را، مراقبت کنیم از خودمان، در همه امور موفق خواهیم شد(425).