فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 202: التجاء به حق تعالی

ای عزیز!
قنوت، دست شستن از غیر حق و اقبال تام به عز ربوبیت پیدا کردن است و کف خالی و سؤال به جانب غنی مطلق دراز نمودن است و در این حال انقطاع، از بطن و فرج سخن راندن و از دنیا یاد کردن، کمال نقصان و تمام خسران است.
جانا! اکنون که از وطن خود دور افتادی و از مجاورت احرار محجور شدی و گرفتار این ظلمتکده پررنج و محنت گردیدی، خود چون کرم ابریشم بر خود متن.
عزیرا! خدای رحمن فطرت تو را نور معرفت و نار عشق تخمیر نموده و به انواری چون انبیاء و عشاقی مانند اولیاء مؤید فرموده، این نار را به خاک و خاکستر دنیای دنی مکدر ننما، باشد که اگر توجهی به وطن اصلی کنی و انقطاع به حق را از جانب حق طلب کنی و حالت هجران و حرمان خود را با دلی دردناک به عرضش برسانی و احوال بیچارگی و بینوایی و گرفتاری خویش را اظهار کنی مددی غیبی رسد و دستگیری باطنی شود و جبران نقایص گردد. اذ من عادته الاحسان و من شیمته التفضل (418)

موعظه 203: شناخت نفس

نردبان همه حقایق از برای عارف سالک همانا معرفت نفس است پس بر تو باد که این معرفت را بدست آوری که شناخت نفس کلید همه کلیدها و چراغ ها است و هر کس که خود را شناخت پروردگار خود را شناخته است (419).

موعظه 204: خدمت به دین خدا

و با مجاهده و تحکیم مبانی تقوا، حب دنیا و نفس را که رأس تمام خطیئات است از قلب خود خارج نمایند تا مشکلات زندگی بر آنها آسان شود و شداید در راه خدمت به حق تعالی و احکام مقدسه اسلام در ذایقه آنها شیرین گردد(420).
این دنیا چه خوش و چه خاموش خواهد گذشت و همه به سوی او دار جزا خواهیم رفت، چه بهتر که عمر کوتاه در راه خدمت به اسلام و مسلمین مصرف کنیم تا در پیشگاه مقدس حق تبارک و تعالی سرافراز و در سلک خدمتگزاران درآییم(421).
این دنیا با همه فریبندگی بر ما و شما خواهد گذشت، چه بهتر که این عمرهای کوتاه و وقت های کم، صرف در خدمت به اسلام و مسلمین و استخلاص ممالک اسلامی تحت فشار ظلم و استعمار و استبداد گردد(422).
اگر انسان به وظیفه الهیه موفق شود نتیجه حاصل است، چه به نتیجه منظوره برسد یا نه... چه بسیار شود که خداوند تعالی به واسطه عنایاتی خاصه که دارد، انسان را مبتلا می کند به اموری که قهراً توجه او را به ذات اقدس خود جلب کند و چه بسا که رحمت ها به صورت قهر و غضب جاری می گردد(423).