فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 201: مقایسه خود با قرآن کریم

پس، وظیفه سالک الی الله آن است که خود را به قرآن شریف عرضه دارد و چنانچه میزان در تشخیص صحت و عدم صحت و اعتبار ولااعتبار حدیث آن است که آن را به کتاب خدا عرضه دارند و آن چه مخالف آن باشد باطل و زخرف شمارند، میزان در استقامت و اعوعاج و شقاوت و سعادت آن است که در میزان کتاب الله درست و مستقیم درآید و چنانچه خلق رسول الله قرآن است، خلق خود را با قرآن باید متوافق کند تا باخلق ولی کامل نیز مطابق گردد و خلقی که مخالف کتاب الله است، زخرف و باطل است و همچنین جمیع معارف و احوال قلوب و اعمال باطن و ظاهر خود را باید با کتاب خدا تطبیق کند و عرضه دارد تا به حقیقت قرآن متحقق گردد و قرآن صورت باطنی او گردد(417).

موعظه 202: التجاء به حق تعالی

ای عزیز!
قنوت، دست شستن از غیر حق و اقبال تام به عز ربوبیت پیدا کردن است و کف خالی و سؤال به جانب غنی مطلق دراز نمودن است و در این حال انقطاع، از بطن و فرج سخن راندن و از دنیا یاد کردن، کمال نقصان و تمام خسران است.
جانا! اکنون که از وطن خود دور افتادی و از مجاورت احرار محجور شدی و گرفتار این ظلمتکده پررنج و محنت گردیدی، خود چون کرم ابریشم بر خود متن.
عزیرا! خدای رحمن فطرت تو را نور معرفت و نار عشق تخمیر نموده و به انواری چون انبیاء و عشاقی مانند اولیاء مؤید فرموده، این نار را به خاک و خاکستر دنیای دنی مکدر ننما، باشد که اگر توجهی به وطن اصلی کنی و انقطاع به حق را از جانب حق طلب کنی و حالت هجران و حرمان خود را با دلی دردناک به عرضش برسانی و احوال بیچارگی و بینوایی و گرفتاری خویش را اظهار کنی مددی غیبی رسد و دستگیری باطنی شود و جبران نقایص گردد. اذ من عادته الاحسان و من شیمته التفضل (418)

موعظه 203: شناخت نفس

نردبان همه حقایق از برای عارف سالک همانا معرفت نفس است پس بر تو باد که این معرفت را بدست آوری که شناخت نفس کلید همه کلیدها و چراغ ها است و هر کس که خود را شناخت پروردگار خود را شناخته است (419).