فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 200: همت بلند و اراده قوی

و بدان که سالک الی الله و مجاهد فی سبیل الله نباید به حد علمی این معارف قناعت کند و تمام عمر را صرف استدلال که حجاب بلکه اعظم است کند، چون که طی این مرحله با پای چوبین(414) بلکه با مرغ سلیمان (415) نیز نتوان کرد، این وادی وادی مقدسین است و این مرحله مرحله وارستگان. تا خلع نعلین حب جاه و شرف و زن و فرزند نشود و القاء عصای اعتماد و توجه به غیر از یمن نگردد، به وادی مقدس که جایگاه مخلصان و منزلگاه مقدسان است قدم نتوان گذاشت(416).

موعظه 201: مقایسه خود با قرآن کریم

پس، وظیفه سالک الی الله آن است که خود را به قرآن شریف عرضه دارد و چنانچه میزان در تشخیص صحت و عدم صحت و اعتبار ولااعتبار حدیث آن است که آن را به کتاب خدا عرضه دارند و آن چه مخالف آن باشد باطل و زخرف شمارند، میزان در استقامت و اعوعاج و شقاوت و سعادت آن است که در میزان کتاب الله درست و مستقیم درآید و چنانچه خلق رسول الله قرآن است، خلق خود را با قرآن باید متوافق کند تا باخلق ولی کامل نیز مطابق گردد و خلقی که مخالف کتاب الله است، زخرف و باطل است و همچنین جمیع معارف و احوال قلوب و اعمال باطن و ظاهر خود را باید با کتاب خدا تطبیق کند و عرضه دارد تا به حقیقت قرآن متحقق گردد و قرآن صورت باطنی او گردد(417).

موعظه 202: التجاء به حق تعالی

ای عزیز!
قنوت، دست شستن از غیر حق و اقبال تام به عز ربوبیت پیدا کردن است و کف خالی و سؤال به جانب غنی مطلق دراز نمودن است و در این حال انقطاع، از بطن و فرج سخن راندن و از دنیا یاد کردن، کمال نقصان و تمام خسران است.
جانا! اکنون که از وطن خود دور افتادی و از مجاورت احرار محجور شدی و گرفتار این ظلمتکده پررنج و محنت گردیدی، خود چون کرم ابریشم بر خود متن.
عزیرا! خدای رحمن فطرت تو را نور معرفت و نار عشق تخمیر نموده و به انواری چون انبیاء و عشاقی مانند اولیاء مؤید فرموده، این نار را به خاک و خاکستر دنیای دنی مکدر ننما، باشد که اگر توجهی به وطن اصلی کنی و انقطاع به حق را از جانب حق طلب کنی و حالت هجران و حرمان خود را با دلی دردناک به عرضش برسانی و احوال بیچارگی و بینوایی و گرفتاری خویش را اظهار کنی مددی غیبی رسد و دستگیری باطنی شود و جبران نقایص گردد. اذ من عادته الاحسان و من شیمته التفضل (418)