فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 199: شناخت دشمن شناسی یا شیطان شناسی است.

بالجمله، آنچه تو را از حق باز دارد و از اجمال جمیل محبوب جل جلاله محجوب کند شیطان تو است، چه در صورت انسان باشد یا جن و آنچه که به آن وسیله تو را از این مقصد و مقصود بازدارند دامهای شیطانی است، چه از سنخ مقامات و مدارج باشد یا علوم و کمالات یا حرف و صنایع یا عیش و راحت یا رنج و ذلت یا غیر اینها و ینها عبارت از دنیای مذمومه است و به عبارت دیگر، تعلق قلب، به غیر حق، دنیای او است و آن مذموم و دام شیطان است و استعاذه از آن باید کرد(413).

موعظه 200: همت بلند و اراده قوی

و بدان که سالک الی الله و مجاهد فی سبیل الله نباید به حد علمی این معارف قناعت کند و تمام عمر را صرف استدلال که حجاب بلکه اعظم است کند، چون که طی این مرحله با پای چوبین(414) بلکه با مرغ سلیمان (415) نیز نتوان کرد، این وادی وادی مقدسین است و این مرحله مرحله وارستگان. تا خلع نعلین حب جاه و شرف و زن و فرزند نشود و القاء عصای اعتماد و توجه به غیر از یمن نگردد، به وادی مقدس که جایگاه مخلصان و منزلگاه مقدسان است قدم نتوان گذاشت(416).

موعظه 201: مقایسه خود با قرآن کریم

پس، وظیفه سالک الی الله آن است که خود را به قرآن شریف عرضه دارد و چنانچه میزان در تشخیص صحت و عدم صحت و اعتبار ولااعتبار حدیث آن است که آن را به کتاب خدا عرضه دارند و آن چه مخالف آن باشد باطل و زخرف شمارند، میزان در استقامت و اعوعاج و شقاوت و سعادت آن است که در میزان کتاب الله درست و مستقیم درآید و چنانچه خلق رسول الله قرآن است، خلق خود را با قرآن باید متوافق کند تا باخلق ولی کامل نیز مطابق گردد و خلقی که مخالف کتاب الله است، زخرف و باطل است و همچنین جمیع معارف و احوال قلوب و اعمال باطن و ظاهر خود را باید با کتاب خدا تطبیق کند و عرضه دارد تا به حقیقت قرآن متحقق گردد و قرآن صورت باطنی او گردد(417).