فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 198: مؤانست با ذکر الله

ای عزیز!
قلب را به آداب عبودیت مأنوس کن و به ذائقه روح حلاوت ذکر خدا را بچشان و این لطیفه الیه در ابتداء امر به شدت تذکر و انس با ذکر حق حاصل شود، ولی در ذکر، قلب مرده، نباشد و غفلت بر آن مستولی نشود و چون با تذکر، قلب را مأنوس نمودی، کم کم عنایات ازلیه شامل حالت گردد و فتح ابواب ملکوت بر قلبت گردد (412).

موعظه 199: شناخت دشمن شناسی یا شیطان شناسی است.

بالجمله، آنچه تو را از حق باز دارد و از اجمال جمیل محبوب جل جلاله محجوب کند شیطان تو است، چه در صورت انسان باشد یا جن و آنچه که به آن وسیله تو را از این مقصد و مقصود بازدارند دامهای شیطانی است، چه از سنخ مقامات و مدارج باشد یا علوم و کمالات یا حرف و صنایع یا عیش و راحت یا رنج و ذلت یا غیر اینها و ینها عبارت از دنیای مذمومه است و به عبارت دیگر، تعلق قلب، به غیر حق، دنیای او است و آن مذموم و دام شیطان است و استعاذه از آن باید کرد(413).

موعظه 200: همت بلند و اراده قوی

و بدان که سالک الی الله و مجاهد فی سبیل الله نباید به حد علمی این معارف قناعت کند و تمام عمر را صرف استدلال که حجاب بلکه اعظم است کند، چون که طی این مرحله با پای چوبین(414) بلکه با مرغ سلیمان (415) نیز نتوان کرد، این وادی وادی مقدسین است و این مرحله مرحله وارستگان. تا خلع نعلین حب جاه و شرف و زن و فرزند نشود و القاء عصای اعتماد و توجه به غیر از یمن نگردد، به وادی مقدس که جایگاه مخلصان و منزلگاه مقدسان است قدم نتوان گذاشت(416).