فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 197: تطبیق خود با قرآن

یکی از آداب مهمه قرائت قرآن که انسان را به نتایج بسیار مهم و استفادات بی شمار نائل کند تطبیق است و آن چنان است که در هر آیه از آیات شریفه تفکر می کند، مفاد آن را با حال خود منطبق کند و نقصان خود را به وسیله آن مرتفع کند و امراض خود را بدان شفا بدهد. مثلاً در قصه شریفه آدم علیه السلام ببیند سبب مطرود شدن شیطان از بارگاه قدس با آن همه سجده ها و عبادت های طولانی چه بوده، خود را از آن تطهیر کند، زیرا مقام قرب الهی جای پاکان است (411).

موعظه 198: مؤانست با ذکر الله

ای عزیز!
قلب را به آداب عبودیت مأنوس کن و به ذائقه روح حلاوت ذکر خدا را بچشان و این لطیفه الیه در ابتداء امر به شدت تذکر و انس با ذکر حق حاصل شود، ولی در ذکر، قلب مرده، نباشد و غفلت بر آن مستولی نشود و چون با تذکر، قلب را مأنوس نمودی، کم کم عنایات ازلیه شامل حالت گردد و فتح ابواب ملکوت بر قلبت گردد (412).

موعظه 199: شناخت دشمن شناسی یا شیطان شناسی است.

بالجمله، آنچه تو را از حق باز دارد و از اجمال جمیل محبوب جل جلاله محجوب کند شیطان تو است، چه در صورت انسان باشد یا جن و آنچه که به آن وسیله تو را از این مقصد و مقصود بازدارند دامهای شیطانی است، چه از سنخ مقامات و مدارج باشد یا علوم و کمالات یا حرف و صنایع یا عیش و راحت یا رنج و ذلت یا غیر اینها و ینها عبارت از دنیای مذمومه است و به عبارت دیگر، تعلق قلب، به غیر حق، دنیای او است و آن مذموم و دام شیطان است و استعاذه از آن باید کرد(413).