فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 193: انصراف از غیر خدا

ای عزیز!
این که قلوب بیچاره ما از حلاوت ذکر حق تعالی محروم است و لذت مناجات آن ذات مقدس در ذائقه روح ما وارده نشده و از وصول به قرب درگاه، محتجب و از تجلیات جمال و جلال محرومیم، برای آن است که قلوب ما معلل و مریض است و توجه به دنیا و اخلاد به ارض و احتجاب به حجب مظلمه طبیعت، ما را از معرفت کبریای حق و انوار جمال و جلال محجوب نموده تا نظر ما به موجودات نظر ابلیسی استقلالی است، از شراب وصل نخواهیم چشید و به لذت مناجات نایل نخواهیم شد تا در عالم وجود، عزت و کبریا و عظمت و جلال برای کسی می بینیم و در حجاب بتهای تعنیات خلیفه هستیم، سلطان کبریای حق جل جلاله در قلب ما تجلی نکند(406).

موعظه 194: تنبیه عرفانی

افسوس! که ما اهل غفلت و سکر طبیعت و مغروران بی مایه در تمام امور دست نشانده شیطان پلید هستیم، و هیچگاه از خواب گران و نسیان بی پایان بیرون نمی آییم، و استفادت ما از مقامات و معارف ائمه هدی علیهم السلام به قدری کم و ناچیز است که به حساب درست نیاید و از تاریخ حیات آنها به قشر و صورت اکتفا کردیم... پس، با هر ریاضتی است به الوهیت را به قلب برساند و از کعبه دل بتهای بزرگ و کوچک را که به دست تصرف شیطان و نفس اماره تراشیده شده در هم شکند و فرو ریزد تا لایق حضور حضرت قدس گردد و تا بتهای حب دنیا و شئون دنیویه در کعبه دل است، سالک را راه به مقصد نیست(407).

موعظه 195: موعظه ای حسنه

ای عزیز!
اکنون که فرصت است و سرمایه عمر عزیز در دست است و طریق سلوک الی الله مفتوح است و درهای رحمت حق باز است، و سلامتی و قوت اعضاء قوا برقرار است و دارالزرع عالم ملک برپا است همتی کن و قدر این نعم الهیه را بفهم و از آنها استفاده نما و کمالات روحانیه و سعادات ازلیه و ابدیه را تحصیل کن و از این همه معارف که قرآن شریف آسمانی و اهل بیت عصمت علیهم السلام در بسیط ارض طبیعت مظلمه بسط دارند و عالم را به انوار ساطعه الهیه روشن فرمودند تو نیز بهره ای بردار، و ارض طبیعت مظلمه خود را به نور الهی روشن کن و چشم و گوش و لسان دیگر قوای ظاهره و باطنه خود را به نور حق تعالی منور کن و تبدیل این ارض ظلمانی را به ارض نورانی، بلکه آسمان عقلانی کن. یوم تبدل الارض غیر الارض (408) و اشرقت الارض بنور ربها (409) .