فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 188: صراط مستقیم

الحال، قدری با ناظر اعتبار اندیشه کن، و اهمیت مقام و بزرگی موقف را با دیده بصیرت بنگر و با جدیت تمام قیام به امر کن، کلید در سعادت و درهای بهشت و کلید در شقاوت و درهای جهنم در این دنیا در جیب خود تو است می توانی درهای بهشت و سعادت را به روی خود مفتوح کنی و می توانی بخلاف آن باشی. زمام امر در دست تو است، خدای تبارک و تعالی حجت را تمام و راههای سعادت و شقاوت را نموده و توفیقات ظاهری و باطنی را عطا فرموده، آنچه از جانب او و اولیاء او است تمام است، اکنون نوبت اقدام ما است، آنها راهنمایند و ما راهرو.آنها عمل خود را انجام دادند و به وجه احسن و عذری باقی نگذاشتند و لمحه ای (397) کوتاهی نکردند، تو نیز از خواب غفلت برخیز و راه سعادت خود را طی کن و از عمر و توانایی خود استفاده نما که اگر وقت بگذرد و این نقد عمر و جوانی و گنج قوت و توانایی از دستت برود جبران ندارد(398).

موعظه 189: وظایف سالک

از وظایف بزرگ و سالک الی الله و مجاهد فی سبیل الله آن است که در خلال مجاهده و سلوک از اعتماد به نفس بکلی دست کشد و جبلتاً (399) متوجه به مسبب الاسباب و فطرتاً متعلق به مبدأ المبادی گردد و از آن وجود مقدس، عصمت و حفظ طلب کند و به دست گیری آن ذات اقدس اعتماد کند و در خلوات تضرع به حضرتش ببرد و اصلاح حالش را با کمال جدیت در طلب بخواهد که جز ذات مقدس او پناهی نیست(400).

موعظه 190: طلب رحمت

از جای برخیز و از این بیت مظلمه طبیعت و عبورگاه تنگ و تاریک دنیا هجرت کن و زنجیرها و سلسله های زمان را بگسلان و از این زندان، خود را نجات ده و طائر قدس را به محفل انس پرواز ده.
تو را ز کنگره عرش می زنند صفیر - ندانمت که در این دامگه چه افتاده است (401).
پس، عزم خود را قوی کن و اراده خویش را محکم نما که اول شرط سلوک عزم است و بدون آن راهی را نتوان پیمود و به کمالی نتوان رسید و شیخ بزرگوار شاه آبادی (402) روحی فداه آن را مغز انسانیت تعبیر می کردند... بزرگتر رحمت های الهی قرآن است، تو اگر به رحمت ارحم الراحمین طمع داری و آرزوی رحمت واسعه داری، از این رحمت واسعه استفاده کن طریق وصول به سعادت را باز نموده و چاه را از راه روشن فرموده تو خود به پای خود در چاه می افتی و از راه معوج می شوی، رحمت را چه نقصانی است؟اگر ممکن بود طریق خیر و سعادت را به مردم به طور دیگر نشان بدهند، می دادند (403).