فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 187: دقت در اعمال

ای عزیز!
امروز روز مهلت و عمل است، انبیاء آمدند، و کتابها آوردند و دعوتها نمودند با این همه تشریفات و این همه تحمل رنج و تعب که ما را از خواب غفلت بیدار و از سکر طبیعت هشیار کنند و ما را به عالم نور و نشئه بهجت و سرور رسانند... تو به حال خود رحمی کن و از عمر خود نتیجه ای حاصل کن، دقت در حال انبیاء و اولیاء کمل کن و اشتهای کاذب و وعده های شیطان را پشت پازن، مغرور گول شیطان مباش و فریب نفس اماره مخور که تدلیس بسیار دقیق است و هر امر باطلی را به صورت حق به انسان تعمیه می کنند و انسان را فریب می دهند...بالجمله این نیز از غرور شیطان است که دست انسان را با طمع رحمت از رحمت کوتاه کند(396).

موعظه 188: صراط مستقیم

الحال، قدری با ناظر اعتبار اندیشه کن، و اهمیت مقام و بزرگی موقف را با دیده بصیرت بنگر و با جدیت تمام قیام به امر کن، کلید در سعادت و درهای بهشت و کلید در شقاوت و درهای جهنم در این دنیا در جیب خود تو است می توانی درهای بهشت و سعادت را به روی خود مفتوح کنی و می توانی بخلاف آن باشی. زمام امر در دست تو است، خدای تبارک و تعالی حجت را تمام و راههای سعادت و شقاوت را نموده و توفیقات ظاهری و باطنی را عطا فرموده، آنچه از جانب او و اولیاء او است تمام است، اکنون نوبت اقدام ما است، آنها راهنمایند و ما راهرو.آنها عمل خود را انجام دادند و به وجه احسن و عذری باقی نگذاشتند و لمحه ای (397) کوتاهی نکردند، تو نیز از خواب غفلت برخیز و راه سعادت خود را طی کن و از عمر و توانایی خود استفاده نما که اگر وقت بگذرد و این نقد عمر و جوانی و گنج قوت و توانایی از دستت برود جبران ندارد(398).

موعظه 189: وظایف سالک

از وظایف بزرگ و سالک الی الله و مجاهد فی سبیل الله آن است که در خلال مجاهده و سلوک از اعتماد به نفس بکلی دست کشد و جبلتاً (399) متوجه به مسبب الاسباب و فطرتاً متعلق به مبدأ المبادی گردد و از آن وجود مقدس، عصمت و حفظ طلب کند و به دست گیری آن ذات اقدس اعتماد کند و در خلوات تضرع به حضرتش ببرد و اصلاح حالش را با کمال جدیت در طلب بخواهد که جز ذات مقدس او پناهی نیست(400).