فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 186: دستورالعمل عرفانی

پس، برسالک طریق آخرت لازم و حتم است که با هر جدیتی هست معارف و مناسک خود را از تصرف شیطان و نفس اماره تخلیص کند و با کمال دقت و تفتیش در حرکات و سکنات و طلب و مطلوب خود غور کند و غایت سیر و تحصیل و مبادی حرکات باطنیه و تغذیات (394) روحیه را به دست آورد و از حیله های نفس و شیطان غفلت نکند و از دامهای نفس اماره و ابلیس غافل نشود، و در جمیع حرکات و افعال سوءظن کامل به خود داشته باشد و هیچ گاه آن را سر خود و رها نکند، چه بسا باشد که با اندک مسامحه ای انسان را مغلوب کند و به زمین زند، سوق به هلاکت و فنا دهد... پس سالک طریق آخرت در هر رشته از رشته های دینی و طریقه ای از طریقه های الهی هست، اولا باید با کمال مواظبت و دقت، چون طبیبی، با محبت و پرستاری پرشفقت، از حال خود مواظبت نماید و عیوب سیر و سلوک خود را تفتیش و مداقه کند و ثانیاً در خلال آن از پناه بردن به ذات مقدس حق جل و علا در خلوات و تضرع و زاری به درگاه اقدس ذوالجلال غفلت نورزد(395).

موعظه 187: دقت در اعمال

ای عزیز!
امروز روز مهلت و عمل است، انبیاء آمدند، و کتابها آوردند و دعوتها نمودند با این همه تشریفات و این همه تحمل رنج و تعب که ما را از خواب غفلت بیدار و از سکر طبیعت هشیار کنند و ما را به عالم نور و نشئه بهجت و سرور رسانند... تو به حال خود رحمی کن و از عمر خود نتیجه ای حاصل کن، دقت در حال انبیاء و اولیاء کمل کن و اشتهای کاذب و وعده های شیطان را پشت پازن، مغرور گول شیطان مباش و فریب نفس اماره مخور که تدلیس بسیار دقیق است و هر امر باطلی را به صورت حق به انسان تعمیه می کنند و انسان را فریب می دهند...بالجمله این نیز از غرور شیطان است که دست انسان را با طمع رحمت از رحمت کوتاه کند(396).

موعظه 188: صراط مستقیم

الحال، قدری با ناظر اعتبار اندیشه کن، و اهمیت مقام و بزرگی موقف را با دیده بصیرت بنگر و با جدیت تمام قیام به امر کن، کلید در سعادت و درهای بهشت و کلید در شقاوت و درهای جهنم در این دنیا در جیب خود تو است می توانی درهای بهشت و سعادت را به روی خود مفتوح کنی و می توانی بخلاف آن باشی. زمام امر در دست تو است، خدای تبارک و تعالی حجت را تمام و راههای سعادت و شقاوت را نموده و توفیقات ظاهری و باطنی را عطا فرموده، آنچه از جانب او و اولیاء او است تمام است، اکنون نوبت اقدام ما است، آنها راهنمایند و ما راهرو.آنها عمل خود را انجام دادند و به وجه احسن و عذری باقی نگذاشتند و لمحه ای (397) کوتاهی نکردند، تو نیز از خواب غفلت برخیز و راه سعادت خود را طی کن و از عمر و توانایی خود استفاده نما که اگر وقت بگذرد و این نقد عمر و جوانی و گنج قوت و توانایی از دستت برود جبران ندارد(398).