فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 184: خودبینی

پسرم !
خودبینی را که به فطرت الله تخمیر شده ای دریاب و از گرداب ضلالت امواج سهمگین خودبینی و خودخواهی نجات ده و به سفینه نوح که پرتو ولایت الله است رکوب کن که من رکبها نجی و من تخلف عنها هلک (390).فرزندم!کوشش کن که در صراط مستقیم، که صراط الله است، ولو لنگان لنگان حرکت کنی، و حرکات و سکنات قلبی و قالبی را رنگ معنویت و الوهیت دهی (391).

موعظه 185: کسب همت و اراده:

عزیزم!
تحصیل کمال و زاد آخرت، طلب وجدیت می خواهد و هرچه مطلوب، بزرگتر باشد جدیت در راه آن سزاوارتر است، البته معرج قلب الهی و مقام تقرب جوار رب العزه با این حال سستی و فتور و سهل انگاری دست ندهد، مردانه باید قیام کرد تابه مطلوب رسید(392). اکنون این سردی و سستی که در ما است از سردی فروغ ایمان و سستی بنیاد آن است والا اگر اینهمه اخبار انبیاء و اولیاء علیهم السلام و برهان حکما و بزرگان قدس سره در ما ایجاد احتمال کرده بود، باید بهتر از این قیام به امر و کوشش در تحصیل کنیم(393).

موعظه 186: دستورالعمل عرفانی

پس، برسالک طریق آخرت لازم و حتم است که با هر جدیتی هست معارف و مناسک خود را از تصرف شیطان و نفس اماره تخلیص کند و با کمال دقت و تفتیش در حرکات و سکنات و طلب و مطلوب خود غور کند و غایت سیر و تحصیل و مبادی حرکات باطنیه و تغذیات (394) روحیه را به دست آورد و از حیله های نفس و شیطان غفلت نکند و از دامهای نفس اماره و ابلیس غافل نشود، و در جمیع حرکات و افعال سوءظن کامل به خود داشته باشد و هیچ گاه آن را سر خود و رها نکند، چه بسا باشد که با اندک مسامحه ای انسان را مغلوب کند و به زمین زند، سوق به هلاکت و فنا دهد... پس سالک طریق آخرت در هر رشته از رشته های دینی و طریقه ای از طریقه های الهی هست، اولا باید با کمال مواظبت و دقت، چون طبیبی، با محبت و پرستاری پرشفقت، از حال خود مواظبت نماید و عیوب سیر و سلوک خود را تفتیش و مداقه کند و ثانیاً در خلال آن از پناه بردن به ذات مقدس حق جل و علا در خلوات و تضرع و زاری به درگاه اقدس ذوالجلال غفلت نورزد(395).