فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 167: تفکر در ادعیه

من واقعاً نمی دانم راجع به حضرت امیر از کجا شروع کنم، مسأله بغرنجی است مسأله ای نیست که انسان بتواند بفهمد این همه ناله هایی که ایشان می زده است سر در چاه می کرده، ناله می کرده، هرجایی می رسیده ناله می کرده، این دعاهایی که از ایشان وارد شده است که در آن، آن همه ناله است، اینها چی است؟ آیا حضرت امیر علیه السلام برای خاطر این که توجه به این دنیا دارد و از مرتبه وحدت (358) به سوی کثرت (359) آمده است اینقدر فریاد می زد؟ آیا توجه به کثرت موجب این همه فریاد ایشان هست؟ آیا در آن ناله های شب و در آن چاه ها که ایشان ناله می زده است و در آن مواردی که ایشان با خدای تبارک و تعالی مناجات می کرده است، راجع به این معنا بوده است؟ راجع به این بوده است که خدایا! مرا از جوار خودت برگرداندی به عالم کثرت و همان حرفی که رسول اکرم صلی الله علیه وآله فرمودند از ایشان نقل شده است که: یغان علی قلبی و انی لاستغفر الله فی کل یوم سبعین مره این یغان علی قلبی یعنی (من) همینطوری یک کدورت حاصل می شده یا همین رجوع به کثرت کدورت بوده؟ توجه به این عالم طبیعت با این که در نظر آنها جلوه خداست، معذلک از آن جلوه باطنی و از آن مرتبه غیر حضرت الوهیت آنها را واداشته است، از این جهت ناله می زدند، این مسأله ای است که ما نمی توانیم ادراکش را بکنیم... هیچ دردی بالاتر از این نبوده است که از آن مرتبه غیب، از آنجایی که لقاء خداست بدون این که کسی در کار باشد، بدون این که خودشان هم در کار باشند از آنجا وقتی برگشت می کنند به این عالم، خوب این خیلی سخت است برایشان. این مسأله در همه اولیاء خدا بوده است از حضرت آدم تا رسول خدا و این یک مطلبی است که ماها نمی توانیم ادراک کنیم... البته وقتی رجوع به کثرت هم می کردند، مصیبتهایی که برایشان و بر مسلمین وارد می شده است آن هم کمرشکن بوده، آنها هم مصائب را داشته اند، منتها مصائب معنویشان غلبه داشته است بر همه چیزها، رجوعشان از عالم صعق (360)، صحو(361) از عالم محو به عالم صحو(362) این، رجوع برایشان مشکل بوده است، دردناک بوده اما وقتی رجوع کردند، آنها چون مظهر رحمت خدا هستند می خواهند همه مردم سعادتمند باشند، وقتی می بینند که مردم اینطور هستند، مردم دارند دسته دسته به جهنم می روند دسته به دسته برای خودشان جهنم تهیه می کنند، آنها از این رنج می بردند حتی...(مفهوم شده) برای این که کفار هم به جهنم می روند آنها رنج ببرند آنها رحمت هستند... (363).

موعظه 168: وظیفه شناسی

آنچه مهم است آن است که انسان با هر منطقی که بتواند خدمت کند و ادای وظیفه نماید؛که پیش وجدان خود شرمنده نباشد، وصول به مقاصد و عدم آن؛بسته به اراده الهیه و بهما تکلیفی نیست و آنچه مسلم است این جوله ها پایان دارد(364) لکن مهم امتحان باری تعالی است. والله لتغربن غربلة (365) ماها را در این دیگ بزرگ طبیعت که باطنش جهنم است ریخته و زیر و بالا می کنند و به غلیان می آورند تا جهنمی ها ممتاز شوند، متوجه باشید خدای نخواسته از جهنمی ها نشوید(366).

موعظه 169: رمضان ضیافت ربانی

امیدواریم که با عنایت خودش با ما رفتار کند.ما مهمان های خوبی نبودیم برای خدای تبارک و تعالی.ما را دعوت کرد به ضیافت، او میزبان بزرگ و ما میهمانان هیچ.چه بگوییم در مقابل این نعمت بزرگ الهی که ملت ها را دعوت کرده است به ضیافت الله، ضیافت الله با همه اسماء و ما چگونه شکر این نعمت را بجا بیاوریم، ما که خودمان را می شناسیم که هیچ نیستیم و هرچه هست، اوست .لکن او عنایت خاصه خودش را مبذول می کند و ما را میهمان و خودش را میزبان ما قرار می دهد. یا ما را بالا برده است تا آن حدی که این لیاقت را داشته باشیم با عنایت او؛ یا عنایت خویش را متنزل کرده است... لکن آنی که ما از خودمان اطلاع داریم ما مهمان های خوبی نیستیم برای خدا، اگر میهمان های خدا از قبیل رسول خدا و ائمه هدی هستند، ما چه بگوییم و آن میزبانی ای که از آنها می کند، دست ما از آن کوتاه است.لکن ما متکی هستیم به لطف او و ما متکی هستیم به عنایات او و ما در ماه رمضان هرچه قصور کرده باشیم، تقصیر کرده باشیم در این روز مبارک از او عیدی می خواهیم، او به فضل خودش با ما رفتار کند، نه به عدالتش (367).