فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 164: توجه به مقام عرفاء

خداوند به ما نصیب کند که ما انکار نکنیم این مسائل را، از جمله چیزهایی که سد راه خود انسانیت است، انکار مقامات است، محصور کردن همه چیز را در این چیزهایی که خود ما می فهمیم، اگر یک کسی یک قدم بالاتر بگذارد ولو لفظاً، این از دیانت به نظر آنها خارج شده است، این سد راه است.قدم اول یقظه (352) است انسان باید بیدار بشود. ما الان در خوابیم الناس نیام (وقتی) اگر موت حاصل بشود برای انسان، آن وقت انتباه (353) است ولی کو که حاصل بشود(354).

موعظه 165: مسؤولیت علماء

اینکه در روایات ما هست که اهل جهم متأذی می شوند از بوی عالمی که به علمش عمل نکند، این برای چیست که عالم وضعش این طور است؟ این برای این است که فرق است ما بین عالم و غیر عالم، از جهاتی فرق است. عالم اگر خدای نخواسته منحرف شد یک امت را ممکن است منحرف کند... یک گوشه می بیند که یک آدم منحرف آنجا معمم است یا امام جماعت شده است.یک طایفه ای را منحرف کرده است. این گندش چقدر است؟ همان گند است که آنجا به مشام می رسد یک گندی است که ما در دنیا تهیه می کنیم، نه یکی، یک گندی را به ما اضافه بکنند، این گند خود ماست. هرچه در عالم آخرت واقع می شود، یک چیزی است که از اینجا ما تهیه کرده ایم و وارد می کنیم در عالم آخرت (355).

موعظه 166: بزرگترین حجاب

ما خدای تبارک و تعالی را شکر می کنیم که با این همه مشکلاتی که برای جمهوری اسلامی پیش آوردند و پیش خواهند آورد، جز ذات مقدس او پناهی نداریم، هرچه هست از اوست و هرچه خواهد شد هم از اوست و ما جز یک خدمتگزاری که باز هم توفیقش از اوست، چیزی نیستیم (هم) باید همه ما توجه داشته باشیم به این که ما خودمان نیستیم، هرچه هست اوست، اگر عنایات او نبود ما هیچ بودیم، چنانچه از ازل هم پیچ بودیم و بعدها هم از حیث حیثیت خودمان هیچیم، منتها ما هیچ اشتباه داریم خیال می کنیم ما هم یک چیزی هستیم و این یک حجابی است بین ما، که امیدواریم خدای تبارک و تعالی این حجاب را بردارد و ما بفهمیم کی هستیم، اللهم ارنی الاشیاء کما هو ، اری الاشیاء کما هو یعنی به حسب احتمال قوی این که، آن هستند که صرف تعلق به او هستند، او را نشان بدهد، که اگر او را نشان بدهد معرفت خدا حاصل می شود و اگر آن چیزی که ما همه در حجاب هستیم، آن حجاب (356) برداشته بشود، معلوم می شود که غیر از او کسی نیست و چیزی نیست و همه اشکالات در حجابی است که ما داریم، گمان می کنیم چیزی هستیم و من امیدوارم که خدای تبارک و تعالی به همه ما توفیق معرفت عنایت کند(357).