فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 158: عبادت مخلصانه

پس مرگ بر بنده ای که ادعای بندگی کند، آنگاه آقا و مولای خود را به اسماء و صفاتی بخواند که آسمان های ارواح و زمین اشباح (336) با آن اسماء و صفات استوار است ولی خواسته اش شهوت های نفسانی و رذایل حیوانی باشد و تاریکی هایی را بخواهد که روی هم انباشته شده است و ریاست های باطل و دست درازی برشهرها و مسلط شدن بر بندگان خدا خواسته او باشد.
تو را ز کنگره عرش می زنند صفیر - ندانمت که در این دامگه چه افتاده است؟
و ای خوشا به حال بنده ای که پروردگارش را به خاطر خود او عبادت کند و خالص برای او شده باشد و به جز او منظورش نباشد و شهوتهای دنیوی و مقامات اخروی را خریدار نباشد.
غلام همت آنم که زیر چرخ کبود - ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است (337).

موعظه 159: ترک تعلقات

ای حبیب من!
سعی و کوشش کن تا به مقام شهود برسی که شهید، سعید است و سعادت با شهادت توأم است و کوشش کن تا عاشق روی دلدار شوی که هر کس کشته عشق شد شهید کشته شده است.
زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت - کانکه شد کشته او، نیک سرانجام افتاد .
مگر ممکن است که بدون کندن نعلین شهوت و غضب از پای نفس و بدون ترک هوی و یکباره دل به حضرت مولا بستن به طور قرب رسید؟...(338).
پس ای دوست از خواب بیدار شو و با دیده حقیقت و بصیرت به پروردگار خویش بنگر و مباد که از زمره نادانان باشی(339).
پس از خواب غفلت بیدار شو و در زمره مؤمنان و یکتا پرستان باش(340).

موعظه 160: یقظه، منزل اول

پس ای عزیز!
از این ستم آباد تاریک و خانه وحشتناک وحشت زا و نشأه تنگ و تاریک بدر آی و بخوان و پرواز کن.
تو را ز کنگره عرش می زنند صفیر - ندانمت که در این دامگه چه افتاده است؟
و حجاب (341) طبع و طبیعت را پاره کند که تو از جهان قدس و طهارتی و از جایگاه نور و کرامت، چنانچه عراف شیرازی قدس سره می گوید:
چاک خواهم زدن این دلق ریایی چکنم - روح را صحبت ناجنس عذابی است الیم
ای برادر راه حقیقت، از خواب غفلت بیدار شو و چشم دل و دیده قلب را باز کن و کتاب نفس خود را قرائت نما که از برای گواهی، کافی خواهد بود... (342).