فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 157: تهذیب در جوانی

جوانی تان را دارید تلف می کنید اگر چنانچه این جوانی را در راه خدا بدهید و در راه خدا تلف کنید، تلف نشده، برای شما باقی است.اگر چنانچه خدای نخواسته شما هم مثل سایر اهل دنیا باشید(334) جوانی از دست تان برود، آن ها دنیا را دارند، شما جوانی را دارید، دنیا را هم ندارید، خسرالدنیا و الاخره خوب آنها دنیا را لااقل دارند اگر بنا شد که حب دنیا و حب نفس در ما همچو غلبه کند که نگذارد حقایق را ببینیم نگذارد واقعیات را ملاحظه کنیم، سد راه هدایت ما بشود کم کم زیاد بشود این معنا، تا آنجایی که گفته می شود که شیطان ایمان را می خواهد، همه وسایل برای این است که ایمان را از انسان بگیرد، این آخر امر ایمان را از دست ما بگیرد کسی سند ندارد که من ایمانم همین طور صاف، زیرا شاید مستودع باشد من باید جدیت کنم، شما باید جدیت کنید، مهذب کنید خودتان را (335).

موعظه 158: عبادت مخلصانه

پس مرگ بر بنده ای که ادعای بندگی کند، آنگاه آقا و مولای خود را به اسماء و صفاتی بخواند که آسمان های ارواح و زمین اشباح (336) با آن اسماء و صفات استوار است ولی خواسته اش شهوت های نفسانی و رذایل حیوانی باشد و تاریکی هایی را بخواهد که روی هم انباشته شده است و ریاست های باطل و دست درازی برشهرها و مسلط شدن بر بندگان خدا خواسته او باشد.
تو را ز کنگره عرش می زنند صفیر - ندانمت که در این دامگه چه افتاده است؟
و ای خوشا به حال بنده ای که پروردگارش را به خاطر خود او عبادت کند و خالص برای او شده باشد و به جز او منظورش نباشد و شهوتهای دنیوی و مقامات اخروی را خریدار نباشد.
غلام همت آنم که زیر چرخ کبود - ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است (337).

موعظه 159: ترک تعلقات

ای حبیب من!
سعی و کوشش کن تا به مقام شهود برسی که شهید، سعید است و سعادت با شهادت توأم است و کوشش کن تا عاشق روی دلدار شوی که هر کس کشته عشق شد شهید کشته شده است.
زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت - کانکه شد کشته او، نیک سرانجام افتاد .
مگر ممکن است که بدون کندن نعلین شهوت و غضب از پای نفس و بدون ترک هوی و یکباره دل به حضرت مولا بستن به طور قرب رسید؟...(338).
پس ای دوست از خواب بیدار شو و با دیده حقیقت و بصیرت به پروردگار خویش بنگر و مباد که از زمره نادانان باشی(339).
پس از خواب غفلت بیدار شو و در زمره مؤمنان و یکتا پرستان باش(340).