فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 155: عمر همه سرمایه انسان

پسرم!
تا نعمت جوانی را از دست ندادی فکر اصلاح خود باش که در پیری همه چیز را از دست می دهی... در عهد جوانی شیطان باطن که بزرگترین دشمنان اوست او را از فکر اصلاح خود باز میدارد و امید می دهد که وقت زیاد است اکنون فصل برخورداری از جوانی است و هر آن و هر ساعت و هر روز که بر انسان میگذرد درجه درجه او را با وعده های پوچ از این فکر باز می دارد تا ایام جوانی را از او بگیرد و آنگاه که جوانی رو به اتمام است او را به امید اصلاح در پیری سرخوش می کند و در ایام پیری نیز این وسوسه شیطانی از او دست نکشد و وعده توبه در آخر عمر می دهد...(332).

موعظه 156: تأمل در ادعیه:

عزیزم!
ادعیه ائمه معصومین را بخوان و ببین که حسنات خود را سیئات می دانند و خود را مستحق عذاب الهی می دانند و بجز رحمت حق به چیزی نمی اندیشند و اهل دنیا و آخوندهای شکم پرور این ادعیه را تأویل می کنند چون حق جل و علا را نشناخته اند. پسرم! مسئله بزرگتر از آن است که ما تصور می کنیم. آنانکه در پیشگاه عظمت حق تعالی از خود فانی شده اند و جز او چیزی نمی بینند در آن حال کلام و ذکر و فکری نیست و خودی نیست... (333).

موعظه 157: تهذیب در جوانی

جوانی تان را دارید تلف می کنید اگر چنانچه این جوانی را در راه خدا بدهید و در راه خدا تلف کنید، تلف نشده، برای شما باقی است.اگر چنانچه خدای نخواسته شما هم مثل سایر اهل دنیا باشید(334) جوانی از دست تان برود، آن ها دنیا را دارند، شما جوانی را دارید، دنیا را هم ندارید، خسرالدنیا و الاخره خوب آنها دنیا را لااقل دارند اگر بنا شد که حب دنیا و حب نفس در ما همچو غلبه کند که نگذارد حقایق را ببینیم نگذارد واقعیات را ملاحظه کنیم، سد راه هدایت ما بشود کم کم زیاد بشود این معنا، تا آنجایی که گفته می شود که شیطان ایمان را می خواهد، همه وسایل برای این است که ایمان را از انسان بگیرد، این آخر امر ایمان را از دست ما بگیرد کسی سند ندارد که من ایمانم همین طور صاف، زیرا شاید مستودع باشد من باید جدیت کنم، شما باید جدیت کنید، مهذب کنید خودتان را (335).