فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 154: گوهر مخفی عمر

و تو ای دختر عزیزم!
که غوره نشده حلوا شدی بدان که یک روزی خواهی بر جوانی که به همین سرگرمی ها یا بالاتر از آن از دستت رفت همچون من عقب مانده از قافله عشاق دوست، خدای نخواست بار سنگین تأسف را بدوش می کشی، پس از این پیر بی نوا بشنو که از این بار را بدوش دارد و زیر آن خم شده است به این اصطلاحات که دام بزرگ ابلیس است بسنده مکن و در جستجوی او جل و علا باش جوانیها و عیش و نوش های آن بسیار زودگذر است که من خود همه مراحلش را طی کردم واکنون با عذاب جهنمی آن دست بگریبانم... این دخترم! مغرور به رحمت مباش که غفلت از دوست کنی و مأیوس مباش که خسرالدنیا و الاخره شوی (331).

موعظه 155: عمر همه سرمایه انسان

پسرم!
تا نعمت جوانی را از دست ندادی فکر اصلاح خود باش که در پیری همه چیز را از دست می دهی... در عهد جوانی شیطان باطن که بزرگترین دشمنان اوست او را از فکر اصلاح خود باز میدارد و امید می دهد که وقت زیاد است اکنون فصل برخورداری از جوانی است و هر آن و هر ساعت و هر روز که بر انسان میگذرد درجه درجه او را با وعده های پوچ از این فکر باز می دارد تا ایام جوانی را از او بگیرد و آنگاه که جوانی رو به اتمام است او را به امید اصلاح در پیری سرخوش می کند و در ایام پیری نیز این وسوسه شیطانی از او دست نکشد و وعده توبه در آخر عمر می دهد...(332).

موعظه 156: تأمل در ادعیه:

عزیزم!
ادعیه ائمه معصومین را بخوان و ببین که حسنات خود را سیئات می دانند و خود را مستحق عذاب الهی می دانند و بجز رحمت حق به چیزی نمی اندیشند و اهل دنیا و آخوندهای شکم پرور این ادعیه را تأویل می کنند چون حق جل و علا را نشناخته اند. پسرم! مسئله بزرگتر از آن است که ما تصور می کنیم. آنانکه در پیشگاه عظمت حق تعالی از خود فانی شده اند و جز او چیزی نمی بینند در آن حال کلام و ذکر و فکری نیست و خودی نیست... (333).