فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

کنند داده است اکتفا به این نکرده، انبیا فرستاده است، کتاب فرستاده اولیاء فرستاده است اگر اینها تأثیر نکرد، باز فشارهایی در دنیا به آنها وارد می کند، اینها عنایاتی است که از طرف حق تعالی

است که فشار بر آنها وارد می کند(328).

موعظه 153: توقف در حد حیوانی

پس ای نفس!
قانع نشو به وصول لذت های بهیمی (329) و شهوت های حیوانی و برترهای دنیایی ظاهری، و به عبادات و طاعات، خود را راضی مگردان به حسن صورت و نیکویی خلقت بسنده مکن و به حکمت رسمی و شبهات کلامی، خود را خرسند مساز و به نیکویی و آراستگی گفتار ارباب تصوف و عرفان خشنود مشو و قناعت مکن و به دعوی و علمداری اهل فقه راه مپوی، چه صرف همت در اینها که یاد کردیم و ماندن بر آن به تحقیق که هلاکت است و زیان و (گفته اند) علم حجاب است، بزرگترین، آن بل سزاوار است که در سکون و جنبش و اندیشه و آمال و پرستش و طاعتت، وجهه هم و همت تو خدای یگانه باشد که اوست آفریدگار و آورنده و بازگرداننده تو (330).

موعظه 154: گوهر مخفی عمر

و تو ای دختر عزیزم!
که غوره نشده حلوا شدی بدان که یک روزی خواهی بر جوانی که به همین سرگرمی ها یا بالاتر از آن از دستت رفت همچون من عقب مانده از قافله عشاق دوست، خدای نخواست بار سنگین تأسف را بدوش می کشی، پس از این پیر بی نوا بشنو که از این بار را بدوش دارد و زیر آن خم شده است به این اصطلاحات که دام بزرگ ابلیس است بسنده مکن و در جستجوی او جل و علا باش جوانیها و عیش و نوش های آن بسیار زودگذر است که من خود همه مراحلش را طی کردم واکنون با عذاب جهنمی آن دست بگریبانم... این دخترم! مغرور به رحمت مباش که غفلت از دوست کنی و مأیوس مباش که خسرالدنیا و الاخره شوی (331).