فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 152: دنیای زوال پذیر:

ما فرض می کنیم یک زندگی مثل هارون الرشید، این طور فرض می کنیم که یک زندگی ای شما بعد از صد و بیست سال عمر می کنید و یک زندگی ای پیدا می کنید مثل هارون الرشید.صد وبیست سال در مقابل غیرمتناهی چه نسبتی دارد؟ بعدش غیرمتناهی معذبید... خدای تبارک و تعالی عنایت دارد به بندگان خودش، عقل داده به اینها- عرض میکنم که - قوه اینکه بتوانند خودشان را تهذیب

کنند داده است اکتفا به این نکرده، انبیا فرستاده است، کتاب فرستاده اولیاء فرستاده است اگر اینها تأثیر نکرد، باز فشارهایی در دنیا به آنها وارد می کند، اینها عنایاتی است که از طرف حق تعالی

است که فشار بر آنها وارد می کند(328).

موعظه 153: توقف در حد حیوانی

پس ای نفس!
قانع نشو به وصول لذت های بهیمی (329) و شهوت های حیوانی و برترهای دنیایی ظاهری، و به عبادات و طاعات، خود را راضی مگردان به حسن صورت و نیکویی خلقت بسنده مکن و به حکمت رسمی و شبهات کلامی، خود را خرسند مساز و به نیکویی و آراستگی گفتار ارباب تصوف و عرفان خشنود مشو و قناعت مکن و به دعوی و علمداری اهل فقه راه مپوی، چه صرف همت در اینها که یاد کردیم و ماندن بر آن به تحقیق که هلاکت است و زیان و (گفته اند) علم حجاب است، بزرگترین، آن بل سزاوار است که در سکون و جنبش و اندیشه و آمال و پرستش و طاعتت، وجهه هم و همت تو خدای یگانه باشد که اوست آفریدگار و آورنده و بازگرداننده تو (330).