فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 151: خودپسندی

دخترم !
عجب و خودپسندی از غایت جهل به حقارت خود و عظمت خالق است اگر اندکی به عظمت خلقت به اندازه ای که تاکنون بشر با همه پیشرفت علم به شمه ای از آن آگاه شده است تفکر شود حقارت خود و همه منظومه های شمسی و کهکشان ها را ادراک می کند و عظمت خالق آنها را اندکی می فهمد و از عجب و خودبینی و خودپسندی خود اظهار خجلت و احساس جهالت می نماید(327).

موعظه 152: دنیای زوال پذیر:

ما فرض می کنیم یک زندگی مثل هارون الرشید، این طور فرض می کنیم که یک زندگی ای شما بعد از صد و بیست سال عمر می کنید و یک زندگی ای پیدا می کنید مثل هارون الرشید.صد وبیست سال در مقابل غیرمتناهی چه نسبتی دارد؟ بعدش غیرمتناهی معذبید... خدای تبارک و تعالی عنایت دارد به بندگان خودش، عقل داده به اینها- عرض میکنم که - قوه اینکه بتوانند خودشان را تهذیب

کنند داده است اکتفا به این نکرده، انبیا فرستاده است، کتاب فرستاده اولیاء فرستاده است اگر اینها تأثیر نکرد، باز فشارهایی در دنیا به آنها وارد می کند، اینها عنایاتی است که از طرف حق تعالی

است که فشار بر آنها وارد می کند(328).