فهرست کتاب


روح عرفانی روح الله

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

موعظه 149: عالم حیرت

عالم همه سرگشته او و پروانه جمال جمیل اویند، ای کاش که ما از خواب برخیزیم و در اول منزل که یقظه است وارد شویم، و ای کاش که او - جل و علا - با عنایات خفیه خود از ما دستگیری فرماید و به خود و جمال جمیلش رهنمود فرماید و ای کاش که این اسب سرکش چموش نفس آرام شود و از کرسی انکار فرود آید و ای کاش این محموله سنگین را زمین می گذاشتیم و سبک بارتر روبه سوی او می کردیم وای کاش که چون پروانه در شمع جمال او می سوختیم و دم در نمی آوردیم و ای کاش که یک گام به قدم فطرت برمی داشتیم و اینقدر پای به فرق فطرت نمی گذاشتیم و ای کاش های بسیار دیگر که من در پیری و در آستان مرگ از آنها یاد می کنم و دسترسی به جایی ندارم (325).

موعظه 150: حق الناس

پسرم !
سعی کن که با حق الناس از این جهان رخت نبندی که کار بسیار مشکل می شود. سر و کار انسان با خدای تعالی که ارحمن الراحمین است بسیار سهل تر است، تا سرو کار با انسانها،به خداوند تعالی پناه می برم از گرفتاری خود و تو و مؤمنین در حقوق مردم و سروکار با انسانهای گرفتار...(326).

موعظه 151: خودپسندی

دخترم !
عجب و خودپسندی از غایت جهل به حقارت خود و عظمت خالق است اگر اندکی به عظمت خلقت به اندازه ای که تاکنون بشر با همه پیشرفت علم به شمه ای از آن آگاه شده است تفکر شود حقارت خود و همه منظومه های شمسی و کهکشان ها را ادراک می کند و عظمت خالق آنها را اندکی می فهمد و از عجب و خودبینی و خودپسندی خود اظهار خجلت و احساس جهالت می نماید(327).